ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση υγραερίου (LPG) για την κίνηση αυτοκινήτων οχημάτων, καθώς και όροι και προϋποθέσεις ελέγχου και ασφαλούς κυκλοφορίας των εκ κατασκευής και εκ μετασκευής υγραεριοκίνητων οχημάτων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1)Τις διατάξεις

α) Του άρθρου 6 του ν. 1108/1980 «Περί άρσεως της απαγορεύσεως κυκλοφορίας κατηγοριών τινών πετρελαιοκινήτων αυτοκινήτων, παροχής δυνατότητος υγραεριοκινήσεως επιβατηγών αυτοκινήτων Δ.Χ. περιοχών τινών της χώρας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (Α’ 304).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

γ) Του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

δ) Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

ε) Του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208).

στ) Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151).

ζ) Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

η) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’ 126 για διόρθωση σφάλματος).

θ) Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

ι) Του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

ια) Της υπ’ αρ. 317/2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (Β’ 4383) και ιδίως του πρώτο εδαφίου, της παρ. 2 του άρθρου 2.

ιβ) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

ιγ) Του Κανονισμού (EE) 2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και (ΕΚ) αριθ. 595/2009 και για την κατάργηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, (L151, σελ. 1-218).

ιδ) Του Κανονισμού αρ. 67 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) «Ενιαίες διατάξεις σχετικά με: I. την έγκριση ειδικών εξαρτημάτων οχημάτων των κατηγοριών M και N που χρησιμοποιούν υγραέρια στο σύστημα πρόωσής τους· ΙΙ. την έγκριση οχημάτων των κατηγοριών Μ και Ν στα οποία έχουν τοποθετηθεί ειδικά εξαρτήματα για τη χρήση υγραερίων στο σύστημα πρόωσής τους, όσον αφορά την τοποθέτηση των εξαρτημάτων αυτών (2016/1829), σειρά τροποποιήσεων 01» (L285, σελ. 1-128).

ιε) Του Κανονισμού αρ. 115 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) «Ενιαίες διατάξεις σχετικά με την έγκριση των εξής: I. Ειδικά συστήματα μετασκευής υγροποιημένου αερίου πετρελαίου (LPG) προς εγκατάσταση σε μηχανοκίνητα οχήματα για τη

χρήση υγροποιημένου αερίου πετρελαίου στο σύστημα πρόωσής τους – II. Ειδικά συστήματα μετασκευής πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) προς εγκατάσταση σε μηχανοκίνητα οχήματα για τη χρήση πεπιεσμένου φυσικού αερίου στο σύστημα πρόωσής τους» ^323/σελ. 91-137).

ιστ) Της υπό στοιχεία Γ5/145078/2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων, όπως τα παραρτήματά της προσαρμόστηκαν στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο με την Οδηγία (ΕΕ) 2020/1833 της Επιτροπής.» (Β’ 3202).

ιζ) Του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ (L 257).

ιη) Της υπό στοιχεία ΣΤ/1832/1978 απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών «Περί στοιχείων αδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων, καθορισμού κυρίων χαρακτηριστικών αυτών και χορηγήσεως αδειών για την προσωρινή κυκλοφορία και προς δοκιμή αυτών» (Β’ 103).

ιθ) Της υπό στοιχεία Α-33824/2683/2004 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Μεταφορών και Επικοινωνιών «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 1999/37/ ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 (τεύχος Ε.Ε. αρ. L138/1-6-1999, σελ. 57-65) και 2003/127/ΕΚ της Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 2003 που τροποποιεί την οδηγία 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων» (Β’ 1514).

κ) Της υπ’ αρ. 5015968/2915/2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων – Μεταφορών και Επικοινωνιών «Διαδικασίες και δικαιολογητικά χαρακτηρισμού των ειδικών περιπτώσεων επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών οχημάτων ως αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και διαπίστωσης της Οδηγίας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τις προδιαγραφές της οποίας πληρούν εκ κατασκευής» (Β’ 798).

κα) Της υπ’ αρ. 8913/1089/2013 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός των τελών διενέργειας των τεχνικών ελέγχων από τα Δημόσια ΚΤΕΟ, των τελών έκδοσης εθνικών εγκρίσεων τύπου και δελτίων κοινοποίησης κοινοτικών εγκρίσεων τύπου των διαφόρων κατηγοριών οχημάτων, της διαδικασίας επιβολής και είσπραξής τους» (Β’ 501).

κβ) Της υπ’ αρ. οικ. 19111/192/2019 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου (περιοδικού, έκτακτου, εκουσίου) των οχημάτων στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)» (Β’ 1003).

κγ) Της υπό στοιχεία ΦΑ1/59683/3936/2015 απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπουργικής απόφασης ΦΑ 1/59683/3936/2015 “Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση υγραερίου (LPG) για την κίνηση αυτοκινήτων οχημάτων και όροι και προϋποθέσεις ελέγχου και ασφαλούς κυκλοφορίας αυτών”» (Β’2733).

2)Την ανάγκη αναμόρφωσης της διαδικασίας ελέγχου των τριών βασικών εξαρτημάτων οχημάτων που κινούνται και με καύσιμο υγραέριο (LPG), σε περίπτωση αντικατάστασής τους, τον περιοδικό έλεγχο και την ταξινόμηση των οχημάτων που κινούνται εκ κατασκευής με καύσιμο υγραέριο (LPG) καθώς και τον ειδικό τεχνικό έλεγχο και την ταξινόμηση οχημάτων που δεν έχουν μετασκευαστεί στη χώρα μας.

3)Την υπ’ αρ. 233262/21-7-2022 εισηγητική έκθεση δημοσιονομικών επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Υ.ΜΕ.

4)Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Σκοπός – Πεδίο εφαρμογής

Αντικείμενο της παρούσας είναι ο καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων υπό τους οποίους καθίσταται δυνατή η κίνηση με υγραέριο (LPG) αυτοκινήτων οχημάτων καθώς επίσης και οι όροι και οι προϋποθέσεις ελέγχου και ασφαλούς κυκλοφορίας τόσο των μετασκευασμένων όσο και των εκ κατασκευής οχημάτων που χρησιμοποιούν υγραέριο (LPG) για την κίνησή τους.

Η παρούσα απόφαση ισχύει για οχήματα κατηγοριών Μ και Ν, όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ης Μαΐου 2019 (L151). Λαμβάνονται υπόψη και οι ειδικότερες απαιτήσεις των οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων FL, AT, EX/II και EX/III σύμφωνα με τα τεχνικά παραρτήματα της Συμφωνίας για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) όπως κάθε φορά ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο της χώρας.

Ειδικότερα η παρούσα αφορά σε:

α) οχήματα με καύσιμο ΒΕΝΖΙΝΗ στα οποία εκ των υστέρων τοποθετείται σύστημα μετασκευής που τα μετατρέπει σε οχήματα δύο καυσίμων (bi-fuel) με χρήση υγραερίου (LPG) (λειτουργία με ένα καύσιμο τη φορά).

β) οχήματα με καύσιμο ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ στα οποία εκ των υστέρων τοποθετείται σύστημα μετασκευής που τα μετατρέπει σε οχήματα διπλού καυσίμου (dual-fuel), με ταυτόχρονη χρήση και των δύο καυσίμων [πετρελαίου- υγραερίου (LPG)].

γ) οχήματα τα οποία εκ κατασκευής χρησιμοποιούν ως καύσιμο το υγραέριο (LPG).

 

Άρθρο 2

Ορισμοί και κατάταξη εξαρτημάτων

1.Για την εφαρμογή της παρούσας και για τη μετασκευή του οχήματος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1.1.«Κατασκευαστής ειδικών εξαρτημάτων LPG»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο να κατασκευάζει ειδικά εξαρτήματα υγραερίου (LPG) για οχήματα των κατηγοριών M και N ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν υγραέριο (LPG) στο σύστημα πρόωσής τους σύμφωνα με τον Κανονισμό αρ. 67 σειρά τροποποιήσεων 01 της ΟΕΕ/ΗΕ ή που αναθέτει σε άλλους το σχεδιασμό ή την κατασκευή των συστημάτων/ εξαρτημάτων αυτών και τα διοχετεύει στην αγορά υπό την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του.

1.2.«Αντιπρόσωπος του κατασκευαστή ειδικών εξαρτημάτων LPG»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο στην χώρα μας, που έχει λάβει γραπτή εντολή από τον κατασκευαστή ειδικών εξαρτημάτων LPG να ενεργεί εξ ονόματός του για την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων σχετικών με τις υποχρεώσεις του κατασκευαστή υπό την οικεία εθνική ή/και κοινοτική νομοθεσία.

1.3.«Εισαγωγέας ειδικών εξαρτημάτων LPG»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην χώρα μας το οποίο διαθέτει στην εγχώρια αγορά, ειδικά εξαρτήματα LPG για οχήματα των κατηγοριών M και N ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν υγραέριο (LPG) στο σύστημα πρόωσής τους σύμφωνα με τον Κανονισμό αρ. 67 σειρά τροποποιήσεων 01 της ΟΕΕ/ΗΕ, που έχουν κατασκευαστεί σε τρίτη χώρα.

1.4.«Διανομέας ειδικών εξαρτημάτων LPG»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην χώρα μας το οποίο διαθέτει στην εγχώρια αγορά, ειδικά εξαρτήματα LPG για οχήματα των κατηγοριών M και N ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν υγραέριο (LPG) στο σύστημα πρόωσής τους σύμφωνα με τον Κανονισμό αρ. 67 σειρά τροποποιήσεων 01 της ΟΕΕ/ΗΕ, που έχουν κατασκευαστεί σε χώρα της Ε.Ε.

1.5.«Κατασκευαστής οχήματος LPG»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για όλα τα θέματα που αφορούν στην έγκριση τύπου ή τη διαδικασία αδειοδότησης, τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της παραγωγής, καθώς και για ζητήματα εποπτείας της αγοράς όσον αφορά οχήματα τα οποία εκ κατασκευής χρησιμοποιούν υγραέριο (LPG) στο σύστημα πρόωσής τους, ανεξαρτήτως εάν το εν λόγω πρόσωπο συμμετέχει ή δεν συμμετέχει άμεσα σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού και της κατασκευής του εν λόγω οχήματος.

1.6.«Αντιπρόσωπος/Εκπρόσωπος του κατασκευαστή του οχήματος LPG»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ελλάδα, που έχει λάβει γραπτή εντολή από τον κατασκευαστή οχήματος LPG να ενεργεί εξ ονόματός του για την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων σχετικών με τις υποχρεώσεις του κατασκευαστή υπό την οικεία εθνική ή/και κοινοτική νομοθεσία.

1.7.«Εξουσιοδοτημένος επισκευαστής»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων και που λειτουργεί στο πλαίσιο του συστήματος διανομής του κατασκευαστή.

2.Επιπροσθέτως, ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί όπως υφίστανται στον Κανονισμό αρ. 67 σειρά τροποποιήσεων 01 της ΟΕΕ/ΗΕ.

2.1.«Υγραέριο (LPG)»: κάθε προϊόν αποτελούμενο κατά βάση από τους ακόλουθους υδρογονάνθρακες: προπάνιο, προπένιο (προπυλένιο), κανονικό βουτάνιο, ισοβουτάνιο, ισοβουτυλένιο, βουτένιο (βουτυλένιο) και αιθάνιο.

Το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 589:1993 ορίζει τις απαιτήσεις και τις μεθόδους σχετικά με τις δοκιμές υγραερίου κίνησης, όπως αυτό διατίθεται στις αγορές και διανέμεται στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN).

2.2.Τα κατασκευαστικά στοιχεία υγραερίου για χρήση σε οχήματα ταξινομούνται ανάλογα με την πίεση λειτουργίας και τη λειτουργία τους στις παρακάτω κατηγορίες:

Κατηγορία 1: Μέρη υψηλής πίεσης περιλαμβανομένων των σωλήνων και των συνδέσμων τους, που περιέχουν υγραέριο υπό πίεση ατμού ή αυξημένη πίεση ατμού έως και 3 000 kPa.

Κατηγορία 2: Μέρη χαμηλής πίεσης περιλαμβανομένων των σωλήνων και των συνδέσμων τους, που περιέχουν υγραέριο σε μορφή ατμού υπό μέγιστη πίεση λειτουργίας μικρότερη των 450 kPa και μεγαλύτερη των 20 kPa σε σχέση με την ατμοσφαιρική πίεση.

Κατηγορία 2A: Μέρη χαμηλής πίεσης για περιορισμένο εύρος τιμών πίεσης, περιλαμβανομένων των σωλήνων και των συνδέσμων τους που περιέχουν υγραέριο σε μορφή ατμού υπό μέγιστη πίεση λειτουργίας μικρότερη των 120 kPa και μεγαλύτερη των 20 kPa σε σχέση με την ατμοσφαιρική πίεση.

Κατηγορία 3: Βαλβίδες διακοπής παροχής και βαλβίδες εκτόνωσης της πίεσης, κατά τη λειτουργία στην υγρή φάση.

Κατασκευαστικά στοιχεία υγραερίου τα οποία είναι σχεδιασμένα για λειτουργία υπό μέγιστη πίεση λειτουργίας άνω της ατμοσφαιρικής πίεσης η οποία δεν υπερβαίνει τα 20 kPa δεν υπόκεινται στην παρούσα απόφαση.

Ένα κατασκευαστικό στοιχείο μπορεί να αποτελείται από αρκετά μέρη, κάθε ένα εκ των οποίων ταξινομείται στην αντίστοιχη κατηγορία ανάλογα με τη μέγιστη πίεση λειτουργίας και τη λειτουργία του.

2.3.«Πίεση»: η σχετική προς την ατμοσφαιρική πίεση, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

α) «Πίεση παροχής»: η σταθεροποιημένη πίεση σε ενιαία θερμοκρασία αερίου 15°C.

β) «Πίεση δοκιμής»: η πίεση στην οποία υποβάλλεται το κατασκευαστικό στοιχείο κατά τη διάρκεια της δοκιμής έγκρισης.

γ) «Πίεση χρήσης»: η μέγιστη πίεση στην οποία είναι σχεδιασμένο να υποβάλλεται το κατασκευαστικό στοιχείο και βάσει της οποίας προσδιορίζεται η αντοχή του.

δ) «Πίεση λειτουργίας»: η πίεση υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας.

ε) «Μέγιστη πίεση λειτουργίας»: η μέγιστη πίεση στην οποία ενδέχεται να υποβάλλεται ένα κατασκευαστικό στοιχείο κατά τη λειτουργία.

στ) «Πίεση ταξινόμησης»: η μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας ενός κατασκευαστικού στοιχείου ανάλογα με την ταξινόμησή του.

2.4.«Ειδικά εξαρτήματα»:

α) η δεξαμενή,

β) τα παρελκόμενα που είναι τοποθετημένα στη δεξαμενή,

γ) ο εξατμιστήρας/ρυθμιστής πίεσης,

δ) η βαλβίδα διακοπής παροχής,

ε) η συσκευή έγχυσης αερίου ή ο εγχυτήρας ή το εξάρτημα μίξης αερίου,

στ) η μονάδα διανομής αερίου, είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με τη συσκευή έγχυσης αερίου,

ζ) οι εύκαμπτοι σωλήνες,

η) η μονάδα πλήρωσης,

θ) η βαλβίδα αντεπιστροφής,

ι) η ανακουφιστική βαλβίδα του σωλήνα αερίου,

ια) η μονάδα φίλτρου,

ιβ) ο αισθητήρας πίεσης ή θερμοκρασίας,

ιγ) η αντλία καυσίμου,

ιδ) ο ζεύκτης βοηθητικής παροχής,

ιε) η μονάδα ηλεκτρονικού ελέγχου,

ιστ) ο συλλέκτης καυσίμου

ιζ) η διάταξη εκτόνωσης της πίεσης

ιη) πολυσύνθετα κατασκευαστικά στοιχεία.

2.5.«Δεξαμενή»: οποιοσδήποτε περιέκτης χρησιμοποιείται για την αποθήκευση υγραερίου.

2.5.1.Μια δεξαμενή μπορεί να είναι:

α) μια τυποποιημένη κυλινδρική δεξαμενή με κυλινδρικό σώμα, δύο κυρτές κεφαλές είτε σπειροσφαιρικού είτε ελλειπτικού σχήματος, με τα απαιτούμενα ανοίγματα.

β) μια ειδική δεξαμενή: άλλες δεξαμενές, πέραν των τυποποιημένων κυλινδρικών δεξαμενών.

2.5.2.«Εξ ολοκλήρου σύνθετη δεξαμενή»: μια δεξαμενή κατασκευασμένη αποκλειστικά από σύνθετα υλικά με μη μεταλλική επένδυση.

2.5.3.«Παρτίδα δεξαμενών»: ο μέγιστος αριθμός 200 δεξαμενών του ίδιου τύπου, κατασκευασμένων διαδοχικά στην ίδια γραμμή παραγωγής.

2.6.«Τύπος δεξαμενής»: οι δεξαμενές οι οποίες δεν διαφέρουν ως προς τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α) την(τις) εμπορική(ές) ονομασία(ες) ή το(α) εμπορικό(ά) σήμα(τα),

β) το σχήμα (κυλινδρικό, ειδικό σχήμα),

γ) τα ανοίγματα (έλασμα για τα παρελκόμενα/μεταλλικός δακτύλιος),

δ) το υλικό,

ε) τη διαδικασία συγκόλλησης (στην περίπτωση μεταλλικών δεξαμενών),

στ) τη θερμική επεξεργασία (στην περίπτωση μεταλλικών δεξαμενών),

ζ) τη γραμμή παραγωγής,

η) το ονομαστικό πάχος των τοιχωμάτων,

θ) τη διάμετρο

ι) το ύψος (στην περίπτωση ειδικών δεξαμενών).

2.7.«Παρελκόμενα τοποθετημένα στη δεξαμενή»: τα ακόλουθα εξαρτήματα τα οποία μπορούν να είναι είτε μεμονωμένα είτε συνδυασμένα:

α) βαλβίδα διακοπής παροχής στο 80% της χωρητικότητας

β) δείκτης στάθμης γ) βαλβίδα εκτόνωσης της πίεσης δ) τηλεχειριζόμενη βαλβίδα παροχής με ρυθμιστή υπερβολικής παροχής ε) αντλία καυσίμου

στ) πολυβαλβίδα

ζ) αεριοστεγές περίβλημα

η) δακτύλιος τροφοδοσίας ισχύος

θ) βαλβίδα αντεπιστροφής

ι) διάταξη εκτόνωσης της πίεσης

2.7.1.«Βαλβίδα διακοπής παροχής στο 80% της χωρητικότητας»: διάταξη η οποία περιορίζει την πλήρωση στο 80% της χωρητικότητας της δεξαμενής κατά το μέγιστο.

2.7.2.«Δείκτης στάθμης»: διάταξη ελέγχου της στάθμης του υγρού στη δεξαμενή.

2.7.3.«Βαλβίδα εκτόνωσης της πίεσης (βαλβίδα εκκένωσης)»: διάταξη περιορισμού της ανάπτυξης υπερβολικής πίεσης εντός της δεξαμενής.

α) «Διάταξη εκτόνωσης της πίεσης»: διάταξη σχεδιασμένη για την προστασία της δεξαμενής από τυχόν διάρρηξη σε περίπτωση πυρκαγιάς, η οποία παροχετεύει το περιεχόμενο υγραέριο.

2.7.4.«Τηλεχειριζόμενη βαλβίδα παροχής με ρυθμιστή»: διάταξη η οποία επιτρέπει την παροχή και τη διακοπή της παροχής υγραερίου στον εξατμιστήρα/ρυθμιστή πίεσης. «Τηλεχειριζόμενη» σημαίνει ότι η βαλβίδα παροχής ελέγχεται από τη μονάδα ηλεκτρονικού ελέγχου. Όταν ο κινητήρας του οχήματος βρίσκεται εκτός λειτουργίας, η βαλβίδα είναι κλειστή. Ως ρυθμιστής νοείται μια διάταξη περιορισμού της υπερβολικής παροχής υγραερίου.

2.7.5.«Αντλία καυσίμου»: διάταξη παροχής υγραερίου σε υγρή φάση στον κινητήρα. Αυτό επιτυγχάνεται με την αύξηση της πίεσης της δεξαμενής μέσω της πίεσης που δημιουργεί η αντλία καυσίμου.

2.7.6.«Πολυβαλβίδα»: διάταξη αποτελούμενη από το σύνολο ή μέρος των παρελκομένων που αναφέρονται στα σημεία 2.7.1. έως 2.7.3. και στο σημείο 2.7.8.

2.7.7.«Αεριοστεγές περίβλημα»: διάταξη για την προστασία των παρελκομένων και την παροχέτευση τυχόν διαφυγόντος υγραερίου στον εξωτερικό αέρα.

2.7.8.Δακτύλιος τροφοδοσίας ισχύος (αντλία καυσίμου/ενεργοποιητές/αισθητήρας στάθμης καυσίμου).

2.7.9.«Βαλβίδα αντεπιστροφής»: διάταξη για τη διοχέτευση της παροχής του υγραερίου υγρής φάσης προς μία κατεύθυνση και την παρεμπόδιση της αντίστροφης ροής του.

2.8.«Εξατμιστήρας»: διάταξη για την εξάτμιση του υγραερίου από την υγρή στην αέρια φάση.

2.9.«Ρυθμιστής πίεσης»: διάταξη προοριζόμενη για τη μείωση και τη ρύθμιση της παροχής του υγραερίου.

2.10.«Βαλβίδα διακοπής παροχής»: διάταξη για τη διακοπή της παροχής υγραερίου.

2.11.«Ανακουφιστική βαλβίδα του σωλήνα αερίου»: διάταξη η οποία αποτρέπει την αύξηση της πίεσης των σωλήνων άνω μιας προκαθορισμένης τιμής.

2.12.«Συσκευή έγχυσης αερίου ή εγχυτήρας ή εξάρτημα μίξης αερίου»: διάταξη η οποία καθιστά εφικτή την εισαγωγή υγρού ή εξατμισμένου υγραερίου στον κινητήρα.

2.13.«Μονάδα διανομής αερίου»: διάταξη η οποία μετρά και/ή διανέμει την παροχή αερίου προς τον κινητήρα και μπορεί είτε να συνδυάζεται με τη συσκευή έγχυσης αερίου είτε να είναι μεμονωμένη.

2.14.«Μονάδα ηλεκτρονικού ελέγχου»: διάταξη η οποία ελέγχει τις απαιτήσεις του κινητήρα σε υγραέριο και διακόπτει αυτόματα την παροχή ισχύος στις βαλβίδες διακοπής παροχής του συστήματος υγραερίου, σε περίπτωση ακούσιας θραύσης του σωλήνα παροχής καυσίμου ή διακοπής της λειτουργίας του κινητήρα.

2.15.«Αισθητήρας πίεσης ή θερμοκρασίας»: διάταξη μέτρησης της πίεσης ή της θερμοκρασίας.

2.16.«Μονάδα φίλτρου υγραερίου»: διάταξη η οποία φιλτράρει το υγραέριο και μπορεί να ενσωματώνεται σε άλλα κατασκευαστικά στοιχεία.

2.17.«Εύκαμπτοι σωλήνες»: οι σωλήνες μεταφοράς του υγραερίου, σε υγρή ή αέρια φάση και υπό διάφορες τιμές πίεσης, από ένα σημείο σε άλλο.

2.18.«Μονάδα πλήρωσης»: διάταξη για την πλήρωση της δεξαμενής. Η μονάδα πλήρωσης μπορεί να είναι ενσωματωμένη στη βαλβίδα διακοπής της παροχής της δεξαμενής στο 80% της χωρητικότητάς της ή να βρίσκεται στο εξωτερικό του οχήματος.

2.19.«Ζεύκτης βοηθητικής παροχής»: διάταξη ζεύξης στη γραμμή καυσίμου μεταξύ της δεξαμενής και του κινητήρα, ώστε, σε περίπτωση εξάντλησης του καυσίμου σε ένα όχημα που χρησιμοποιεί ένα μόνο καύσιμο στο σύστημα πρόωσής του, ο κινητήρας να μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί μέσω σύμπλεξης της βοηθητικής δεξαμενής καυσίμου.

2.20.«Συλλέκτης καυσίμου»: σωλήνας ή ένας αγωγός που συνδέει τις διατάξεις έγχυσης καυσίμου.

2.21.«Συγκρότημα εύκαμπτου σωλήνα»: συγκρότημα ενός εύκαμπτου σωλήνα και ζευκτών

2.22.Ένα όχημα θεωρείται «δύο καυσίμων» (bi-fuel), όταν μετά την εγκατάσταση του συστήματος μετασκευής, διαθέτει ικανότητα αποθήκευσης αερίου και χωριστή ικανότητα αποθήκευσης βενζίνης που υπερβαίνει τα 15 λίτρα, και είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί με ένα μόνο καύσιμο τη φορά. Η ταυτόχρονη χρήση και των δύο καυσίμων είναι περιορισμένη ως προς την ποσότητα ή τη διάρκεια. Στο πεδίο με τον αριθμό (9) της άδειας κυκλοφορίας, τίθεται κωδικός ανάλογα του καυσίμου του οχήματος πριν την μετασκευή του. Ειδικότερα, τίθεται:

α) ο κωδικός 9 για καύσιμο βενζίνη και υγραέριο

β) ο κωδικός 11 για καύσιμο βενζίνη αμόλυβδη και υγραέριο

γ) ο κωδικός 12 για υβριδικό ηλεκτρικό όχημα με υγραέριο.

Επιπρόσθετα στο χώρο των παρατηρήσεων τίθεται η αναγραφή «Όχημα μετασκευασμένο LPG δύο καυσίμων (bi-fuel)».

2.23.Ένα όχημα θεωρείται «διπλού καυσίμου» (dualfuel), όταν μετά την εγκατάσταση του συστήματος μετασκευής, διαθέτει ικανότητα αποθήκευσης αερίου και χωριστή ικανότητα αποθήκευσης πετρελαίου που υπερβαίνει τα 15 λίτρα, και είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί με ταυτόχρονη χρήση και των δύο καυσίμων. Στο πεδίο με τον αριθμό (9) «Κωδικός καυσίμου» της άδειας κυκλοφορίας τίθεται ο κωδικός 14 που σημαίνει ότι το όχημα χρησιμοποιεί ταυτόχρονα δύο καύσιμα, το πετρέλαιο και το υγραέριο οπότε στο χώρο των παρατηρήσεων τίθεται η αναγραφή «Όχημα μετασκευασμένο LPG διπλού καυσίμου (dual-fuel)».

2.24.Ένα όχημα θεωρείται ότι χρησιμοποιεί «εκ κατασκευής» ως καύσιμο το υγραέριο (LPG) για την κίνησή του, όταν παράγεται από το εργοστάσιο κατασκευής με σύστημα υγραερίου (LPG) και διαθέτει: α) εκ κατασκευής δεξαμενή για καύσιμο βενζίνη χωρητικότητας μικρότερης των 15 λίτρων. Στο πεδίο με τον αριθμό (9) της άδειας κυκλοφορίας, τίθεται ο κωδικός 3, που σημαίνει ότι το όχημα χρησιμοποιεί εκ κατασκευής το υγραέριο ως μόνο καύσιμο, ή β) εκ κατασκευής δεξαμενή για καύσιμο βενζίνη χωρητικότητας μεγαλύτερης των 15 λίτρων. Στο πεδίο με τον αριθμό (9) της άδειας κυκλοφορίας, τίθεται ο κωδικός 9 για καύσιμο βενζίνη και υγραέριο ή ο κωδικός 11 για καύσιμο βενζίνη αμόλυβδη και υγραέριο ή ο κωδικός 12 για υβριδικό ηλεκτρικό όχημα με υγραέριο.

γ) εκ κατασκευής ως καύσιμο συγχρόνως το πετρέλαιο και το υγραέριο. Στο πεδίο με τον αριθμό (9) της άδειας κυκλοφορίας, τίθεται κωδικός 14, που σημαίνει ότι το όχημα χρησιμοποιεί ταυτόχρονα δύο καύσιμα, το πετρέλαιο και το υγραέριο.

 

Άρθρο 3

Σύστημα υγραερίου (LPG) – Εξοπλισμός που προσαρτάται επί του οχήματος

1.Γενικά

1.1.Ένα σύστημα υγραερίου (LPG) περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα κατασκευαστικά στοιχεία:

α) δεξαμενή καυσίμου,

β) βαλβίδα διακοπής παροχής στο 80% της χωρητικότητας,

γ) δείκτη στάθμης, δ) βαλβίδα εκτόνωσης της πίεσης, ε) τηλεχειριζόμενη βαλβίδα παροχής με βαλβίδα υπερχείλισης

στ) ρυθμιστή πίεσης και εξατμιστήρα, μεμονωμένους ή σε συνδυασμό,

ζ) τηλεχειριζόμενη βαλβίδα διακοπής παροχής, η) μονάδα πλήρωσης,

θ) αγωγούς και εύκαμπτους σωλήνες αερίου. ι) συνδέσεις μεταφοράς αερίου μεταξύ των κατασκευαστικών στοιχείων του συστήματος υγραερίου, ια) εγχυτήρα ή συσκευή έγχυσης αερίου ή εξάρτημα μίξης αερίου,

ιβ) μονάδα ηλεκτρονικού ελέγχου,

ιγ) διάταξη εκτόνωσης της πίεσης (ασφάλεια τήξης).

1.2.Το σύστημα μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τα ακόλουθα κατασκευαστικά στοιχεία:

α) αεριοστεγές περίβλημα, το οποίο καλύπτει τα παρελκόμενα που είναι τοποθετημένα στη δεξαμενή καυσίμου,

β) βαλβίδα αντεπιστροφής,

γ) ανακουφιστική βαλβίδα του σωλήνα αερίου,

δ) μονάδα δοσομέτρησης αερίου,

ε) μονάδα φίλτρου υγραερίου,

στ) αισθητήρα πίεσης ή θερμοκρασίας,

ζ) αντλία υγραερίου,

η) δακτύλιο τροφοδοσίας ισχύος της δεξαμενής (ενεργοποιητές/αντλία καυσίμου/δείκτης στάθμης καυσίμου),

θ) ζεύκτη βοηθητικής παροχής (μόνο για οχήματα ενός καυσίμου που δεν διαθέτουν σύστημα έκτακτης ανάγκης),

ι) σύστημα επιλογής καυσίμου και ηλεκτρικό σύστημα,

ια) συλλέκτη καυσίμου.

1.3.Τα προσαρτήματα της δεξαμενής που αναφέρονται στα σημεία 1.1.β έως 1.1.ε μπορούν να συνδυάζονται.

1.4.Η τηλεχειριζόμενη βαλβίδα διακοπής της παροχής, η οποία αναφέρεται στο σημείο 1.1.ζ, μπορεί να συνδυάζεται με τον ρυθμιστή πίεσης/εξατμιστήρα.

1.5.Συμπληρωματικά κατασκευαστικά στοιχεία τα οποία απαιτούνται για την αποτελεσματική λειτουργία του κινητήρα μπορούν να εγκαθίστανται σε μέρη του συστήματος υγραερίου στα οποία η πίεση είναι μικρότερη των 20 kPa.

2.Παρελκόμενα της δεξαμενής καυσίμου

2.1.Τηλεχειριζόμενη βαλβίδα παροχής με βαλβίδα υπερχείλισης επάνω στη δεξαμενή

2.1.1.Η τηλεχειριζόμενη βαλβίδα παροχής με ρυθμιστή πρέπει να τοποθετείται απευθείας επάνω στη δεξαμενή καυσίμου, χωρίς παρεμβαλλόμενα προσαρτήματα.

2.1.2.Η τηλεχειριζόμενη βαλβίδα παροχής με βαλβίδα υπερχείλισης πρέπει να ελέγχεται κατά τρόπο ώστε να κλείνει αυτόματα όταν ο κινητήρας βρίσκεται εκτός λειτουργίας, ανεξαρτήτως της θέσης του διακόπτη ανάφλεξης και πρέπει να παραμένει κλειστή για όσο διάστημα ο κινητήρας είναι απενεργοποιημένος.

2.2.Ελατηριωτή βαλβίδα εκτόνωσης της πίεσης στη δεξαμενή

2.2.1.Η ελατηριωτή βαλβίδα εκτόνωσης της πίεσης πρέπει να τοποθετείται στη δεξαμενή καυσίμου κατά τρόπο ώστε να συνδέεται στο χώρο ατμού και να εκτονώνει πίεση στο περιβάλλον. Η ελατηριωτή βαλβίδα εκτόνωσης της πίεσης ενδέχεται να εκτονώνει στο αερι- οστεγές περίβλημα, εφόσον αυτό πληροί τις απαιτήσεις της περ. 2.5 της παρ. 2.

2.3.Βαλβίδα διακοπής της παροχής στο 80% της χωρητικότητας

2.3.1.Η αυτόματη διάταξη περιορισμού της στάθμης πλήρωσης πρέπει να είναι κατάλληλη για τη δεξαμενή καυσίμου στην οποία τοποθετείται και να εγκαθίσταται στην κατάλληλη θέση ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι η πλήρωση της δεξαμενής δεν υπερβαίνει το 80% της χωρητικότητάς της.

2.4.Δείκτης στάθμης

2.4.1.Ο δείκτης στάθμης πρέπει να είναι κατάλληλος για τη δεξαμενή καυσίμου στην οποία τοποθετείται και να εγκαθίσταται στην κατάλληλη θέση.

2.5.Αεριοστεγές περίβλημα επάνω στη δεξαμενή

2.5.1.Επάνω από τα προσαρτήματα της δεξαμενής καυσίμου πρέπει να τοποθετείται αεριοστεγές περίβλημα το οποίο να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των σημείων

2.5.2έως 2.5.5 κατωτέρω, εκτός εάν η δεξαμενή είναι εγκατεστημένη στο εξωτερικό του οχήματος και τα προσαρτήματά της διαθέτουν προστασία από την εισχώρηση ρύπων και νερού.

2.5.2.Το αεριοστεγές περίβλημα πρέπει να έρχεται σε επαφή με τον περιβάλλοντα αέρα, μέσω εύκαμπτου σωλήνα σύνδεσης και διόδου αερισμού, εφόσον κρίνεται απαραίτητο.

2.5.3.Η οπή αερισμού του αεριοστεγούς περιβλήματος πρέπει να είναι στραμμένη προς τα κάτω, στο σημείο εξόδου από το μηχανοκίνητο όχημα. Δεν πρέπει όμως να εξάγει αέρα στους θόλους των τροχών, ούτε να είναι στραμμένη προς πηγές θερμότητας όπως η εξάτμιση.

2.5.4.Οι εύκαμπτοι σωλήνες σύνδεσης και οι δίοδοι αερισμού του αεριοστεγούς περιβλήματος στο κάτω τμήμα του αμαξώματος πρέπει να έχουν ελάχιστο ελεύθερο άνοιγμα ίσο με 450 mm2. Σε περίπτωση που στο εσωτερικό του εύκαμπτου σωλήνα σύνδεσης και στη δίοδο αερισμού είναι τοποθετημένος σωλήνας αερίου, άλλος σωλήνας ή ηλεκτρικές συρματώσεις, το ελεύθερο άνοιγμα πρέπει να είναι, ομοίως, τουλάχιστον 450 mm2.

2.5.5.Το αεριοστεγές περίβλημα και οι εύκαμπτοι σωλήνες σύνδεσης πρέπει να είναι αεριοστεγή υπό πίεση 10 kPa με όλα τα ανοίγματα κλειστά, και να μην παρουσιάζουν μόνιμες παραμορφώσεις, με μέγιστο επιτρεπόμενο ρυθμό διαφυγής ίσο με 100 cm3/h.

2.5.6.Ο εύκαμπτος σωλήνας σύνδεσης πρέπει να ασφαλίζεται καταλλήλως στο αεριοστεγές περίβλημα και στη δίοδο αερισμού ούτως ώστε να διασφαλίζεται αεριοστεγής ένωση.

 

Άρθρο 4

Έγκριση και σήμανση εξοπλισμού υγραερίου (LPG)

1. Τα κατασκευαστικά στοιχεία του συστήματος υγραερίου (LPG) που πρέπει να φέρουν έγκριση τύπου σύμφωνα με τον Κανονισμό αρ. 67 σειρά τροποποιήσεων 01 της ΟΕΕ/ΗΕ είναι: α) η(οι) δεξαμενή(ες) καυσίμου, β) η βαλβίδα διακοπής παροχής στο 80% της χωρητικότητας,

γ) ο δείκτης στάθμης, δ) η βαλβίδα εκτόνωσης της πίεσης, ε) η τηλεχειριζόμενη βαλβίδα παροχής με ρυθμιστή υπερβολικής παροχής, στ) η αντλία καυσίμου, ζ) η πολυβαλβίδα, η) το αεριοστεγές περίβλημα, θ) ο δακτύλιος τροφοδοσίας ισχύος, ι) η βαλβίδα αντεπιστροφής, ια) η διάταξη εκτόνωσης της πίεσης, ιβ) ο εξατμιστήρας/ρυθμιστής πίεσης, ιγ) η βαλβίδα διακοπής παροχής, ιδ) η συσκευή έγχυσης αερίου ή ο εγχυτήρας ή το εξάρτημα μίξης αερίου, ιε) η βαλβίδα αντεπιστροφής, ιστ) η ανακουφιστική βαλβίδα του σωλήνα αερίου, ιζ) οι εύκαμπτοι σωλήνες, ιη) η μονάδα πλήρωσης,

ιθ) η μονάδα διανομής αερίου, είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με τη συσκευή έγχυσης αερίου, κ) ο αισθητήρας πίεσης ή θερμοκρασίας, κα) η μονάδα ηλεκτρονικού ελέγχου, κβ) η μονάδα φίλτρου, κγ) η διάταξη εκτόνωσης της πίεσης.

2.Όλα τα εγκεκριμένα κατασκευαστικά στοιχεία της παρ. 1 πρέπει να φέρουν την εμπορική επωνυμία ή το σήμα του κατασκευαστή και τον τύπο, ενώ τα μη μεταλλικά κατασκευαστικά στοιχεία φέρουν επίσης τον μήνα και το έτος κατασκευής. Η σήμανση αυτή πρέπει να είναι ευανάγνωστη και ανεξίτηλη.

3.Όλα τα εξαρτήματα του συστήματος υγραερίου (LPG) της παρ. 1, πρέπει να διαθέτουν επαρκή χώρο για την τοποθέτηση του σήματος έγκρισης και της ταξινόμησης του στοιχείου, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 1. Το διεθνές σήμα έγκρισης τοποθετείται σε εύκολα προσπελάσιμο και εμφανές σημείο και πρέπει να είναι ευανάγνωστο και ανεξίτηλο.

4.Επιπλέον της σήμανσης της παρ. 2, κάθε δεξαμενή πρέπει να φέρει συγκολλημένη επί αυτής πινακίδα σήμανσης με τα ακόλουθα στοιχεία, ευανάγνωστα και ανεξίτηλα:

α) τον αριθμό σειράς β) τη χωρητικότητα σε λίτρα γ) τη σήμανση «LPG» δ) την πίεση δοκιμής [kPa] ε) τη φράση: «μέγιστος βαθμός πλήρωσης: 80%» στ) το έτος και τον μήνα έγκρισης (π.χ. 99/01) ζ) το σήμα έγκρισης, σύμφωνα με την παρ. 3 η) τη σήμανση «PUMP INSIDE (ΑΝΤΛΙΑ ΕΝΤΟΣ)» και την αναγνωριστική σήμανση της αντλίας εφόσον αυτή είναι εγκατεστημένη στο εσωτερικό της δεξαμενής.

5.Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι αντιπρόσωποι ή εισαγωγείς ή διανομείς ή εγκαταστάτες των συστημάτων, συσκευών και εξαρτημάτων που προορίζονται για υγραεριοκίνηση οχημάτων υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, εγκρίσεις καταλληλότητας (μαζί με τις αναγκαίες προσθήκες, δελτίο πληροφοριών κ.λπ.) αυτών από κρατικό φορέα της χώρας κατασκευής ή προέλευσης τους ή από κράτος-μέλος της Ε.Ε ή τον κοινοποιημένο φορέα αναγνώρισής του, σύμφωνα με τον Κανονισμό αρ. 67 σειρά τροποποιήσεων 01 της ΟΕΕ/ΗΕ, ή τον Κανονισμό αρ. 115 της ΟΕΕ/ΗΕ. Οι εγκρίσεις αυτές, προερχόμενες από το εξωτερικό, πρέπει να είναι νομίμως επικυρωμένες και θεωρημένες για την γνησιότητά τους είτε από το Προξενείο μας είτε σύμφωνα με τη διαδικασία της συνθήκης της Χάγης.

Η Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων κοινοποιεί σε όλες τις Διευθύνσεις Μεταφορών και ΚΤΕΟ των Περιφερειών ή αναρτά στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου τα δελτία κοινοποίησης των εγκρίσεων των συστημάτων, συσκευών και εξαρτημάτων που προορίζονται για τη μετασκευή οχημάτων σε υγραεριοκίνητα. Για τη χορήγηση του ανωτέρω δελτίου κοινοποίησης, τη συμπλήρωση, επέκταση, ενημέρωση, τροποποίηση ή διόρθωσή του, ο αιτών καταβάλει ειδικό τέλος το οποίο προβλέπεται από την παρ. 8 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 8913/1089/13 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 501).

 

Άρθρο 5

Εγκατάσταση συστήματος υγραερίου (LPG)

1.Γενικά

1.1.Όλα τα κατασκευαστικά στοιχεία του συστήματος υγραερίου (LPG) πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου ως επί μέρους στοιχεία σύμφωνα με τον Κανονισμό αρ. 67 σειρά τροποποιήσεων 01 της ΟΕΕ/ΗΕ, και πρέπει να φέρουν τη σήμανση που προβλέπεται από τον ανωτέρω Κανονισμό σύμφωνα με το άρθρο 4.

1.2.Εναλλακτικά είναι δυνατή η τοποθέτηση συστήματος μετασκευής υγραερίου εγκεκριμένου με τον Κανονισμό αρ. 115 της ΟΕΕ/ΗΕ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 13.

1.3.Η εγκατάσταση γίνεται από υπεύθυνο τεχνίτη με ισχύουσα άδεια άσκησης ή αναγγελία έναρξης επαγγέλματος του ν. 1575/1985 (Α’ 207), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 66/2010 (Α’ 117) και τον ν. 3897/2010 (Α’ 208) με ειδικότητα τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτων ή τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων, εφεξής καλούμενον «τεχνίτη αερίων καυσίμων», σε συνεργείο της παρ. 14 του άρθρου 13 του π.δ. 78/1988 (Α’34) (συνεργείο αερίων καυσίμων ή συνεργείο υγραερίου για την κίνηση αυτοκινήτων) με άδεια λειτουργίας σε ισχύ.

1.3.1.Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δημιουργείται ψηφιακό μητρώο των λειτουργούντων συνεργείων του άρθρου 13 του π.δ. 78/1988 (Α’ 34) (συμπεριλαμβανομένων μεταξύ αυτών και των συνεργείων αερίων καυσίμων ή υγραερίου για την κίνηση αυτοκινήτων) και των υπεύθυνων τεχνιτών αυτών.

1.3.2.Το μητρώο επικαιροποιείται σε περίπτωση ένταξης ή διαγραφής από αυτό συνεργείων ή αλλαγής των υπεύθυνων τεχνιτών αυτών.

1.3.3.Η εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου (LPG) σε οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων FL, AT, EX/II και EX/III γίνεται από υπεύθυνους τεχνίτες αερίων καυσίμων της παρ. 1.3, εφόσον αυτοί έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικό πρόγραμμα και έχουν επιτύχει σε εξετάσεις σχετικά με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων και τις ειδικές τεχνικές απαιτήσεις των οχημάτων που χρησιμοποιούνται για την διενέργεια τέτοιων μεταφορών.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα διάρκειας έξι (6) ωρών πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένους από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών φορείς, σύμφωνα με την απόφαση που ρυθμίζει τα ζητήματα κατάρτισης των ελεγκτών ΚΤΕΟ ADR/ATP και εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 3β του άρθρου 37 του ν. 2963/2001 (Α’ 268). Μετά το πέρας της επιμόρφωσης ο φορέας εκδίδει αποδεικτικό επιτυχούς επιμόρφωσης.

1.4 Επιπροσθέτως, το σύστημα οφείλει να πληροί και τις παρακάτω απαιτήσεις εγκατάστασης:

1.4.1.Τα εξαρτήματα υγραερίου που εγκαθίστανται στο όχημα πρέπει να λειτουργούν κατά τρόπο ώστε να μην υπερβαίνεται η μέγιστη πίεση λειτουργίας για την οποία έχει σχεδιαστεί και εγκριθεί το όχημα.

1.4.2.Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο σύστημα πρέπει να είναι κατάλληλα για χρήση με υγραέριο.

1.4.3.Όλα τα μέρη του συστήματος πρέπει να είναι κατάλληλα στερεωμένα.

1.4.4.Το σύστημα υγραερίου δεν πρέπει να εμφανίζει διαρροές.

1.4.5.Το σύστημα υγραερίου πρέπει να τοποθετείται κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή προστασία του από φθορές, όπως φθορές που προκαλούνται από τα κινητά κατασκευαστικά στοιχεία του οχήματος, από σύγκρουση, χώματα ή από τη φόρτωση και την εκφόρτωση του οχήματος ή τη μετατόπιση φορτίων.

1.4.6.Στο σύστημα υγραερίου δεν πρέπει να συνδέονται συσκευές άλλες από αυτές που απαιτούνται αυστηρά για την ορθή λειτουργία του μηχανοκίνητου οχήματος.

1.4.7.Κανένα κατασκευαστικό στοιχείο του συστήματος υγραερίου, περιλαμβανομένων τυχόν προστατευτικών υλικών που αποτελούν μέρος των στοιχείων αυτών, δεν πρέπει να προεξέχει από την εξωτερική επιφάνεια του οχήματος, με εξαίρεση τη μονάδα πλήρωσης εφόσον αυτή δεν προεξέχει κατά περισσότερο από 10 mm εκτός της ονομαστικής γραμμής του αμαξώματος.

1.4.8.Εξαιρουμένης της δεξαμενής καυσίμου υγραερίου, σε καμία διατομή του οχήματος δεν επιτρέπεται η προβολή κατασκευαστικών στοιχείων του συστήματος υγραερίου, περιλαμβανομένων τυχόν προστατευτικών υλικών που αποτελούν μέρος των στοιχείων αυτών, έξω από το κατώτερο άκρο του οχήματος, εκτός εάν βρίσκεται τοποθετημένο χαμηλότερα άλλο μέρος του οχήματος, εντός ακτίνας 150 mm.

1.4.9.Κανένα κατασκευαστικό στοιχείο του συστήματος υγραερίου δεν πρέπει να είναι τοποθετημένο σε απόσταση 100 mm από την εξάτμιση ή άλλη πηγή θερμότητας, εκτός εάν αυτά τα κατασκευαστικά στοιχεία προστατεύονται επαρκώς από τη θερμότητα.

2.Δεξαμενή καυσίμου

Η εγκατάσταση της δεξαμενής πρέπει να πληροί επιπλέον τις παρακάτω προδιαγραφές:

2.1.Η δεξαμενή καυσίμου πρέπει να είναι μόνιμα τοποθετημένη στο όχημα, αλλά όχι στο διαμέρισμα του κινητήρα.

2.2.Η δεξαμενή καυσίμου πρέπει να τοποθετείται στην κατάλληλη θέση, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της δεξαμενής.

2.3.Η δεξαμενή καυσίμου πρέπει να τοποθετείται κατά τρόπο ώστε να αποτρέπεται η επαφή μετάλλου με μέταλλο, πλην των σημείων μόνιμης στερέωσης της δεξαμενής.

2.4.Η δεξαμενή καυσίμου πρέπει να στερεώνεται στο μηχανοκίνητο όχημα μέσω σημείων μόνιμης στερέωσης ή μέσω πλαισίου και ιμάντων.

2.5.Σε οχήματα έτοιμα να τεθούν σε κυκλοφορία, η δεξαμενή καυσίμου δεν πρέπει να απέχει από την επιφάνεια του οδοστρώματος λιγότερο από 200 mm.

Στην περίπτωση που δεξαμενή είναι επαρκώς προστατευμένη στο εμπρόσθιο μέρος της και στις πλευρές της και εάν κανένα μέρος της δεξαμενής δεν βρίσκεται χαμηλότερα από το προστατευτικό της, δεν απαιτείται η πλήρωση της προϋπόθεσης του προηγούμενου εδαφίου.

2.6.Οι δεξαμενές καυσίμου πρέπει να τοποθετούνται και να στερεώνονται κατά τρόπο ώστε να απορροφώ- νται οι επιταχύνσεις (χωρίς βλάβη) όταν οι δεξαμενές είναι γεμάτες:

2.6.1Για οχήματα των κατηγοριών M1 και N1:

α) 20 g προς την κατεύθυνση της πορείας του οχήματος

β) 8 g οριζοντίως, κάθετα προς την κατεύθυνση της πορείας του οχήματος

2.6.2Για οχήματα των κατηγοριών M2 και N2:

α) 10 g προς την κατεύθυνση της πορείας του οχήματος

β) 5 g οριζοντίως, κάθετα προς την κατεύθυνση της πορείας του οχήματος

2.6.3.Για οχήματα των κατηγοριών M3 και N3:

α) 6,6 g προς την κατεύθυνση της πορείας του οχήματος

β) 5 g οριζοντίως, κάθετα προς την κατεύθυνση της πορείας του οχήματος

2.7.Οι ανωτέρω απαιτήσεις του Κανονισμού αρ. 67 σειρά τροποποιήσεων 01 της ΟΕΕ/ΗΕ, σχετικά με τη στερέωση των δεξαμενών LPG θεωρείται ότι πληρούνται εάν η δεξαμενή στερεώνεται γερά στο μηχανοκίνητο όχημα με τουλάχιστον:

2.7.1.δύο ιμάντες ανά δεξαμενή,

2.7.2.τέσσερα μπουλόνια και

2.7.3.κατάλληλες ροδέλες ή ελάσματα εάν τα τοιχώματα στο σημείο εκείνο είναι μονού πάχους.

Εάν υποτεθεί ότι το υλικό είναι Fe 370, πρέπει να χρησιμοποιηθούν μπουλόνια στερέωσης κατηγορίας 8.8 με τις διαστάσεις που αναφέρονται στον παρακάτω Πίνακα 1:

Πίνακας 1

Περιεχόμενο

Ελάχιστη διάσταση

Ελάχιστες διαστάσεις

Ελάχιστη

δεξαμενής

των δακτυλιοειδών συνδέσμων ήτων ιμάντων της δεξαμενήςδιάμετρος πείρων

(λίτρα)

των πλακών (mm)

(mm)

(mm)

μέχρι 85Εξωτερική διάμετρος x πάχος: 30 x 1,5

20 x 3

8

Εξωτερική διάμετρος x πάχος: 25 x 2,5

30 x 1,5

85-100Εξωτερική διάμετρος x πάχος: 30 x 1,5

30 x 3

10

Εξωτερική διάμετρος x πάχος: 25 x 2,5

20 x 3*

8*

100-150Εξωτερική διάμετρος x πάχος: 50 x 2

50 x 6

12

Εξωτερική διάμετρος x πάχος: 30 x 3

50 x 3**

10**

περισσότεραπρέπει να πληρούν τις διατάξεις του κανονισμού αριθ. 67, σειρά τροποποιήσεων 01, για
των 150δεξαμενές LPG.
* Σε αυτή την περίπτωση η δεξαμενή θα ασφαλίζεται με τουλάχιστον τρεις ιμάντες.

** Σε αυτή την περίπτωση η δεξαμενή θα ασφαλίζεται με τουλάχιστον τέσσερις ιμάντες.

 

2.8.Εάν η δεξαμενή είναι εγκατεστημένη πίσω από κάθισμα, θα πρέπει να υπάρχει συνολικό διάκενο τουλάχιστον 100 mm, κατά μήκος του οχήματος. Το διάκενο αυτό μπορεί να βρίσκεται μεταξύ της δεξαμενής και του πίσω μέρους του οχήματος και μεταξύ του καθίσματος και της δεξαμενής.

2.9.Εάν οι ειδικοί ιμάντες μεταφέρουν επίσης τη μάζα της δεξαμενής καυσίμου, τότε η δεξαμενή πρέπει να στερεώνεται με τρεις τουλάχιστον ειδικούς ιμάντες.

2.10.Οι ειδικοί ιμάντες της δεξαμενής πρέπει να αποτρέπουν την ολίσθηση, την περιστροφή ή την αποκόλληση της δεξαμενής.

2.11.Μεταξύ της δεξαμενής καυσίμου και των ειδικών ιμάντων της πρέπει να τοποθετείται προστατευτικό υλικό, όπως τσόχα, δέρμα ή πλαστικό. Ωστόσο, στη θέση συγκράτησης των ροδελών ή των πλακών με το αμάξωμα του οχήματος δεν θα πρέπει να υπάρχει υλικό που συμπιέζεται.

2.12.Πλαίσιο δεξαμενής

2.12.1.Εάν η δεξαμενή στερεώνεται στο μηχανοκίνητο όχημα με ειδικό πλαίσιο και ειδικούς ιμάντες, τότε πρέπει να στερεώνεται στο ειδικό πλαίσιο με δύο τουλάχιστον ειδικούς ιμάντες.

2.12.2.Εάν η κυλινδρική δεξαμενή καυσίμου είναι εγκατεστημένη κατά μήκος του οχήματος, πρέπει να υπάρχει μία εγκάρσια σύνδεση στο εμπρόσθιο μέρος του ειδικού πλαισίου της δεξαμενής για να αποτρέπεται η ολίσθησή της. Αυτή η εγκάρσια σύνδεση θα πρέπει:

α) να έχει τουλάχιστον το ίδιο πάχος με το ειδικό πλαίσιο της δεξαμενής,

β) να έχει τουλάχιστον 30 mm ύψος και η κορυφή της να είναι τουλάχιστον 30 mm ψηλότερη από τον πυθμένα της δεξαμενής,

γ) να τοποθετείται όσο το δυνατόν πιο κοντά, ή ακόμα και μέσα στο θολωτό άκρο της δεξαμενής.

Ο όρος «εγκατεστημένη κατά μήκος» σημαίνει ότι ο άξονας της κυλινδρικής δεξαμενής καυσίμου σχηματίζει γωνία 30ο το πολύ με επίπεδο του διαμήκους άξονα του οχήματος.

2.13.Η δεξαμενή καυσίμου πρέπει να φέρει την σήμανση που αναφέρεται στο άρθρο 4. Η δεξαμενή τοποθετείται με τρόπο τέτοιο ώστε η πινακίδα σήμανσής της με το διεθνές σήμα έγκρισης να είναι εμφανής κατά τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος.

3.Σωληνώσεις και λοιπός εξοπλισμός

3.1.Αγωγοί και εύκαμπτοι σωλήνες αερίου

3.1.1.Οι αγωγοί αερίου πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από υλικά χωρίς ραφή: χαλκό ή ανοξείδωτο χάλυβα ή χάλυβα με αντιδιαβρωτική επικάλυψη.

3.1.2.Εάν χρησιμοποιείται χαλκός χωρίς ραφή, ο αγωγός πρέπει να προστατεύεται από χιτώνιο από καουτσούκ ή πλαστικό.

3.1.3.Η εξωτερική διάμετρος των χάλκινων αγωγών αερίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 12 mm, με πάχος τοιχωμάτων τουλάχιστον 0,8 mm. Η εξωτερική διάμετρος των αγωγών αερίου από χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 25 mm και όταν χρησιμοποιούνται για την παροχή αερίου πρέπει να έχουν το κατάλληλο πάχος τοιχωμάτων.

3.1.4.Ο αγωγός αερίου μπορεί να είναι κατασκευασμένος από μη μεταλλικό υλικό, εφόσον ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Κανονισμού αρ. 67 σειρά τροποποιήσεων 01 της ΟΕΕ/ΗΕ, όσον αφορά στις διατάξεις περί εγκρίσεως τύπου.

3.1.5.Ο αγωγός αερίου μπορεί να αντικαθίσταται από εύκαμπτο σωλήνα αερίου, εφόσον αυτός ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Κανονισμού αρ. 67 σειρά τροποποιήσεων 01 της ΟΕΕ/ΗΕ, όσον αφορά στις διατάξεις περί εγκρίσεως τύπου.

3.1.6.Οι αγωγοί αερίου, εκτός των μη μεταλλικών αγωγών αερίου, πρέπει να ασφαλίζονται ούτως ώστε να μην υποβάλλονται σε κραδασμούς ή καταπονήσεις.

3.1.7.Οι εύκαμπτοι σωλήνες αερίου και οι μη μεταλλικοί αγωγοί αερίου πρέπει να ασφαλίζονται ούτως ώστε να μην υποβάλλονται σε καταπονήσεις.

3.1.8.Στο σημείο στερέωσης, ο αγωγός ή ο εύκαμπτος σωλήνας αερίου πρέπει να είναι εφοδιασμένος με προστατευτικό υλικό.

3.1.9.Οι αγωγοί ή οι εύκαμπτοι σωλήνες αερίου δεν πρέπει να τοποθετούνται στα σημεία υποδοχής των ανυψωτήρων (γρύλων).

3.1.10.Στα σημεία διέλευσης εντός του οχήματος, οι αγωγοί ή οι εύκαμπτοι σωλήνες αερίου πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με προστατευτικό υλικό, είτε διαθέτουν προστατευτικό χιτώνιο είτε όχι.

3.2.Συνδέσεις αερίου μεταξύ των κατασκευαστικών στοιχείων του συστήματος υγραερίου.

3.2.1.Δεν επιτρέπονται κολλημένοι ή συγκολλημένοι σύνδεσμοι και σύνδεσμοι συμπίεσης οδοντωτού τύπου.

3.2.2.Οι αγωγοί αερίου πρέπει να συνδέονται μόνο με συμβατά όσον αφορά τη διάβρωση προσαρτήματα.

3.2.3.Οι σωλήνες από ανοξείδωτο χάλυβα ενώνονται μόνο με προσαρτήματα από ανοξείδωτο χάλυβα.

3.2.4.Τα κυκλώματα διανομής πρέπει να είναι κατασκευασμένα από αντιδιαβρωτικό υλικό.

3.2.5.Οι αγωγοί αερίου πρέπει να συνδέονται μέσω κατάλληλων συνδέσμων, για παράδειγμα μέσω δύο συνδέσεων συμπίεσης, όσον αφορά τους χαλύβδινους σωλήνες, και μέσω συνδέσμων με δακτυλίους σε αμφότερες τις πλευρές ή με δύο παρεμβύσματα, όταν πρόκειται για χάλκινους σωλήνες. Οι αγωγοί αερίου πρέπει να συνδέονται με κατάλληλες συνδέσεις. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση συνδέσμων που ενδέχεται να προκαλέσουν φθορές στον αγωγό. Η πίεση διάρρηξης των συναρμολογημένων ζευκτών πρέπει να είναι ίση ή υψηλότερη της προδιαγραφόμενης για τον αγωγό.

3.2.6.Ο αριθμός των συνδέσμων πρέπει να είναι ο ελάχιστος δυνατός.

3.2.7.Οι σύνδεσμοι πρέπει να τοποθετούνται σε σημεία προσπελάσιμα για επιθεώρηση.

3.2.8.Στα διαμέρισμα των επιβατών ή σε κλειστό χώρο αποσκευών, ο αγωγός ή ο εύκαμπτος σωλήνας αερίου δεν πρέπει να έχει μεγαλύτερο μήκος από το ευλόγως απαιτούμενο. Η απαίτηση αυτή ικανοποιείται όταν ο αγωγός ή ο εύκαμπτος σωλήνας αερίου δεν προεξέχει στα πλαϊνά του οχήματος περισσότερο απ’ ό,τι η δεξαμενή καυσίμου.

3.2.9.Στο διαμέρισμα των επιβατών ή σε κλειστό χώρο

αποσκευών δεν επιτρέπονται συνδέσεις μεταφοράς αερίου με εξαίρεση:

α) τις συνδέσεις του αεριοστεγούς περιβλήματος και

β) τη σύνδεση μεταξύ του αγωγού ή του εύκαμπτου σωλήνα αερίου και της μονάδας πλήρωσης, εφόσον η σύνδεση αυτή είναι εφοδιασμένη με χιτώνιο ανθεκτικό στο υγραέριο και εφόσον τυχόν διαφυγόν αέριο απάγεται απευθείας στον ατμοσφαιρικό αέρα.

3.2.10.Οι διατάξεις των υποπερ. 3.2.8 και 3.2.9 δεν ισχύουν για οχήματα των κατηγοριών M2 ή M3, εάν οι αγωγοί ή οι εύκαμπτοι σωλήνες αερίου και οι συνδέσεις φέρουν ανθεκτικό στο υγραέριο χιτώνιο με ανοιχτή σύνδεση στην ατμόσφαιρα. Το ανοικτό άκρο του χιτωνίου ή της σωλήνωσης πρέπει να βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο.

3.3.Τηλεχειριζόμενη βαλβίδα διακοπής παροχής

3.3.1.Στον αγωγό αερίου πρέπει να εγκαθίσταται τηλεχειριζόμενη βαλβίδα διακοπής της παροχής, μεταξύ της δεξαμενής υγραερίου και του ρυθμιστή πίεσης/εξατμιστήρα, το δυνατόν πλησιέστερα σε αυτόν.

3.3.2.Η τηλεχειριζόμενη βαλβίδα διακοπής της παροχής μπορεί να είναι ενσωματωμένη στο ρυθμιστή πίεσης/εξατμιστήρα.

3.3.3.Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της υποπερ.3.3.1,η τηλεχειριζόμενη βαλβίδα διακοπής της παροχής μπορεί να τοποθετείται σε σημείο του χώρου του κινητήρα το οποίο καθορίζεται από τον κατασκευαστή του συστήματος υγραερίου, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει σύστημα επιστροφής καυσίμου μεταξύ του ρυθμιστή πίεσης και της δεξαμενής υγραερίου.

3.3.4.Η τηλεχειριζόμενη βαλβίδα διακοπής της παροχής πρέπει να τοποθετείται κατά τρόπο ώστε να διακόπτεται η παροχή καυσίμου όταν ο κινητήρας βρίσκεται εκτός λειτουργίας ή, εάν το όχημα διαθέτει και άλλο σύστημα καυσίμου, όταν είναι επιλεγμένο το άλλο καύσιμο. Επιτρέπεται καθυστέρηση δύο (2) δευτερολέπτων για διαγνωστικούς σκοπούς.

3.4.Μονάδα πλήρωσης

3.4.1.Η μονάδα πλήρωσης πρέπει να είναι ασφαλισμένη κατά της περιστροφής και να προστατεύεται από την εισχώρηση ρύπων και νερού.

3.4.2.Όταν η δεξαμενή υγραερίου είναι τοποθετημένη εντός του διαμερίσματος των επιβατών ή σε κλειστό διαμέρισμα (αποσκευών), η μονάδα πλήρωσης πρέπει να τοποθετείται στο εξωτερικό του οχήματος.

3.5.Σύστημα επιλογής καυσίμου και ηλεκτρική εγκατάσταση

3.5.1.Τα ηλεκτρικά κατασκευαστικά στοιχεία του συστήματος υγραερίου πρέπει να προστατεύονται από υπερφόρτωση και το καλώδιο ισχύος πρέπει να είναι εφοδιασμένο με μία τουλάχιστον ασφάλεια τήξης.

3.5.1.1.Η ασφάλεια πρέπει να τοποθετείται σε γνωστή θέση όπου θα είναι προσβάσιμη χωρίς τη χρήση εργαλείων.

3.5.2.Η μεταφορά ηλεκτρικής ισχύος στα κατασκευαστικά στοιχεία του συστήματος υγραερίου από τα οποία διέρχεται υγραέριο δεν μπορεί να γίνεται μέσω αγωγού αερίου.

3.5.3.Όλα τα ηλεκτρικά κατασκευαστικά στοιχεία που είναι τοποθετημένα σε σημείο του συστήματος υγραερίου στο οποίο η πίεση υπερβαίνει τα 20 kPa πρέπει να συνδέονται και να μονώνονται κατά τρόπο ώστε να αποτρέπεται η διέλευση ρεύματος από τα μέρη που περιέχουν υγραέριο.

3.5.4.Τα ηλεκτρικά καλώδια πρέπει να προστατεύονται επαρκώς από φθορές. Οι ηλεκτρικές συνδέσεις εντός του χώρου αποσκευών και του διαμερίσματος επιβατών πρέπει να συμμορφώνονται προς την κλάση μόνωσης IP 40 σύμφωνα με το πρότυπο IEC 529. Όλες οι άλλες ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να συμμορφώνονται προς την κλάση μόνωσης IP 54 σύμφωνα με το πρότυπο IEC 529.

3.5.5.Τα οχήματα με περισσότερα από ένα συστήματα καυσίμου πρέπει να διαθέτουν σύστημα επιλογής καυσίμου ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι ο κινητήρας δεν τροφοδοτείται με περισσότερα από ένα καύσιμα. Επιτρέπεται ένα σύντομο χρονικό διάστημα αλληλοεπικάλυψης για τη μετάβαση από το ένα σύστημα στο άλλο.

3.5.6.Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της υποπερ.3.5.5,στην περίπτωση ρυθμιζόμενων κινητήρων διπλού καυσίμου, επιτρέπεται η τροφοδοσία με περισσότερα του ενός καύσιμα.

3.5.7.Οι ηλεκτρικές συνδέσεις και τα κατασκευαστικά στοιχεία στο αεριοστεγές περίβλημα πρέπει να είναι κατασκευασμένα κατά τρόπο ώστε να μην δημιουργούνται σπινθήρες.

3.6.Διάταξη εκτόνωσης της πίεσης

3.6.1.Η διάταξη εκτόνωσης της πίεσης πρέπει να τοποθετείται στη δεξαμενή καυσίμου κατά τρόπο ώστε η πίεση να εκτονώνεται στο εσωτερικό του αεριοστεγούς περιβλήματος εφόσον το περίβλημα προβλέπεται και ικανοποιεί τις απαιτήσεις της περ. 2.5 της παρ. 2 του άρθρου 3.

3.7.Επιπλέον, οι σωληνώσεις πρέπει να φέρουν, ανάλογα με την κατηγορία τους και την παρακάτω σήμανση:

3.7.1.Εύκαμπτοι σωλήνες υψηλής πίεσης από καουτσούκ, ταξινόμηση κατηγορίας 1, εύκαμπτος σωλήνας πλήρωσης.

Κάθε εύκαμπτος σωλήνας πρέπει να φέρει, σε απόσταση που δεν υπερβαίνει τα 0,5 m, τις ακόλουθες ευανάγνωστες και ανεξίτηλες σημάνσεις αναγνώρισης αποτελούμενες από χαρακτήρες, αριθμούς ή σύμβολα.

3.7.1.1.Την εμπορική επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή.

3.7.1.2.Το έτος και τον μήνα κατασκευής.

3.7.1.3.Τη σήμανση του μεγέθους και του τύπου.

3.7.1.4.Τη σήμανση αναγνώρισης «L.P.G. Class 1». Επίσης, κάθε ζεύκτης πρέπει να φέρει την εμπορική επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή που πραγματοποίησε τη συναρμολόγηση.

3.7.2.Εύκαμπτοι σωλήνες χαμηλής πίεσης από καουτσούκ, ταξινόμηση κατηγορίας 2.

Κάθε εύκαμπτος σωλήνας πρέπει να φέρει, σε απόσταση που δεν υπερβαίνει τα 0,5 m, τις ακόλουθες ευανάγνωστες και ανεξίτηλες σημάνσεις αναγνώρισής αποτελούμενες από χαρακτήρες, αριθμούς ή σύμβολα.

3.7.2.1.Την εμπορική επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή.

3.7.2.2.Το έτος και το μήνα κατασκευής.

3.7.2.3.Τη σήμανση του μεγέθους και του τύπου.

3.7.2.4.Τη σήμανση αναγνώρισης «L.P.G. Class 2». Επίσης, κάθε ζεύκτης πρέπει να φέρει την εμπορική επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή που πραγματοποίησε τη συναρμολόγηση.

3.7.3Εύκαμπτοι σωλήνες υψηλής πίεσης από συνθετικό υλικό, ταξινόμηση κατηγορίας 1.

Κάθε εύκαμπτος σωλήνας πρέπει να φέρει, σε απόσταση που δεν υπερβαίνει τα 0,5 m, τις ακόλουθες ευανάγνωστες και ανεξίτηλες σημάνσεις αναγνώρισής αποτελούμενες από χαρακτήρες, αριθμούς ή σύμβολα.

3.7.3.1.Την εμπορική επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή.

3.7.3.2.Το έτος και το μήνα κατασκευής.

3.7.3.3.Τη σήμανση του μεγέθους και του τύπου.

3.7.3.4.Τη σήμανση αναγνώρισης «L.P.G. Class 1». Επίσης, κάθε ζεύκτης πρέπει να φέρει την εμπορική επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή που πραγματοποίησε τη συναρμολόγηση.

 

Άρθρο 6

Ειδικές διατάξεις

1.Για τα οχήματα που μετασκευάζονται για να λειτουργούν και με υγραέριο (LPG) σύμφωνα με τον Κανονισμό αρ. 67 σειρά τροποποιήσεων 01 της ΟΕΕ/ΗΕ, θα πρέπει οι εκπομπές καυσαερίων μετά την εγκατάσταση του συστήματος υγραερίου (LPG) να είναι ίσες ή μικρότερες από τα όρια της Ευρωπαϊκής οδηγίας που αφορά στις εκπομπές ρύπων που ίσχυε στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τον χρόνο της ταξινόμησης των οχημάτων ως καινούργια.

Ως εκ τούτου, για την μετασκευή οχήματος ώστε να μπορεί να χρησιμοποιεί και υγραέριο (LPG) ως εναλλακτικό καύσιμο για την πρόωσή του και να μπορεί να κυκλοφορεί νομίμως στη χώρα μας, βάσει του ανωτέρω εδαφίου, απαιτούνται τα κάτωθι:

1.1.Βεβαίωση (δήλωση συμμόρφωσης) του εργοστασίου κατασκευής της ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου του οχήματος και του εξαεριωτή/υποβιβαστή πίεσης (πνεύμονα), εφόσον υφίσταται τέτοιο εξάρτημα, από την οποία να προκύπτει:

α) ότι μετά την τοποθέτηση του συστήματος υγραερίου (LPG) [ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου και εξαεριωτή/υποβιβαστή πίεσης (πνεύμονα)] στο όχημα (περιγράφεται το όχημα και ο κινητήρας του) οι εκπομπές καυσαερίων είναι ίσες ή μικρότερες από τα όρια της Ευρωπαϊκής οδηγίας που αφορά στις εκπομπές ρύπων που ίσχυε στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τον χρόνο της ταξινόμησης του οχήματος ως καινούργιο,

β) ότι, στην περίπτωση που το όχημα είναι εφοδιασμένο με ρυθμιζόμενο καταλύτη, επιβεβαιώνεται η δυνατότητα λειτουργίας της συσκευής υγραερίου σε συνδυασμό με τον αισθητήρα οξυγόνου (λ-sensor).

1.1.1.Η ανωτέρω βεβαίωση του κατασκευαστή θα πρέπει να είναι νομίμως επικυρωμένη και θεωρημένη είτε από το Προξενείο μας, είτε σύμφωνα με τη διαδικασία της Συνθήκης της Χάγης και μεταφρασμένη στα ελληνικά.

1.1.2.Το πρωτότυπο της ανωτέρω βεβαίωσης μαζί με την μετάφρασή της αποστέλλεται από τον κατασκευαστή ή διαμέσου του αντιπρόσωπου του ή του εισαγωγέα του στη χώρα μας, στην Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η οποία αναρτά κατάλογο με τους κατασκευαστές των εξαρτημάτων αυτών.

1.1.2.1.Ο αντιπρόσωπος ή ο εισαγωγέας του κατασκευαστή των εν λόγω ειδικών εξαρτημάτων ορίζεται με επιστολή του εργοστασίου κατασκευής νομίμως επικυρωμένη και θεωρημένη είτε από το Προξενείο μας είτε σύμφωνα με τη διαδικασία της συνθήκης της Χάγης και μεταφρασμένη στα ελληνικά. Η επιστολή μαζί με τη μετάφρασή της υποβάλλονται στη Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η οποία αναρτά στον ιστοχώρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σχετικό κατάλογο των αντιπροσώπων.

1.1.2.2.Ο κατάλογος των αντιπροσώπων και των εισαγωγέων των κατασκευαστών επικαιροποιείται μόνο σε περίπτωση ένταξης ή διαγραφής από αυτόν κατασκευαστών των εν λόγω ειδικών εξαρτημάτων.

1.2.Βεβαίωση του αντιπροσώπου του εργοστασίου κατασκευής στη χώρα μας ή του εξουσιοδοτημένου από τον κατασκευαστή εισαγωγέα, της ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου και του εξαεριωτή/υποβιβαστή πίεσης (πνεύμονα), εφόσον υφίσταται τέτοιο εξάρτημα, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 2.

Στην περίπτωση που ο αντιπρόσωπος και των δυο προαναφερόμενων εξαρτημάτων είναι ο ίδιος, τότε εκδίδεται μόνο μια βεβαίωση του Παραρτήματος 2, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία και των δυο εξαρτημάτων.

Η βεβαίωση αυτή οφείλει να φέρει την υπογραφή του εκδότη της επικυρωμένη για τη γνησιότητά της, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 15.

1.3.Έγγραφο του κατασκευαστή που συνοδεύει την δεξαμενή κατά την πώλησή της (βεβαίωση ή πιστοποιητικό, ή άλλης μορφής έγγραφο), εφεξής καλούμενο «συνοδευτικό έγγραφο», στο οποίο θα περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω στοιχεία:

α) εμπορική επωνυμία (μάρκα) του κατασκευαστή β) εταιρική επωνυμία και στοιχεία επικοινωνίας του κατασκευαστή (διεύθυνση, τηλέφωνο, email) γ) τύπος δεξαμενής

δ) αριθμός σειράς παραγωγής (σειριακός αριθμός) της δεξαμενής

ε) χωρητικότητα δεξαμενής (σε lt) στ) αριθμός έγκρισης τύπου δεξαμενής ζ) ημερομηνία κατασκευής δεξαμενής η) διάρκεια ζωής ή η ημερομηνία λήξης της, εφόσον αυτά αναγράφονται στην πινακίδα σήμανσης που είναι τοποθετημένη επί της δεξαμενής θ) υπογραφή του νόμιμου εκπρόσωπου του κατασκευαστή.

1.3.1Στις περιπτώσεις που: α) ο κατασκευαστής δεν χορηγεί το ανωτέρω συνοδευτικό έγγραφο της δεξαμενής, ή β) τα αναγραφόμενα επί αυτού στοιχεία δεν περιλαμβάνονται στα αναφερόμενα της παρ. 1.3, τότε ο αντιπρόσωπος ή ο εισαγωγέας του κατασκευαστή της εν λόγω δεξαμενής στη χώρα μας, χορηγεί βεβαίωση σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 3.

1.3.1.1Ο αντιπρόσωπος ή ο εισαγωγέας του κατασκευαστή της δεξαμενής στη χώρα μας ορίζεται με επιστολή του εργοστασίου κατασκευής νομίμως επικυρωμένη και θεωρημένη είτε από το Προξενείο μας είτε σύμφωνα με τη διαδικασία της συνθήκης της Χάγης και μεταφρασμένη στα ελληνικά. Η επιστολή μαζί με την μετάφρασή της υποβάλλεται στη Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η οποία αναρτά στον ιστοχώρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σχετικό κατάλογο των αντιπροσώπων, εισαγωγέων και διανομέων.

1.3.1.2Ο κατάλογος επικαιροποιείται μόνο σε περίπτωση ένταξης ή διαγραφής από αυτόν αντιπροσώπων ή εισαγωγέων των δεξαμενών.

1.3.2Επιπλέον, στην περίπτωση που ο εκδότης του παραστατικού πώλησης της δεξαμενής προς τον ιδιοκτήτη του οχήματος, δεν ταυτίζεται με τον διενεργήσαντα την εγκατάσταση του συστήματος υγραερίου, τότε ο εκδότης του παραστατικού συντάσσει υπεύθυνη δήλωση για το ότι η συγκεκριμένη δεξαμενή (θα αναγράφονται τα κάτωθι στοιχεία: α) τύπος δεξαμενής, β) διαστάσεις δεξαμενής, γ) χωρητικότητα δεξαμενής, δ) αριθμό σειράς παραγωγής (σειριακός αριθμός), ε) ημερομηνία κατασκευής, στ) ημερομηνία λήξης (αν υφίσταται) και η) αριθμό έγκρισης) που αντιστοιχεί στο παραστατικό πώλησης είναι καινούργια και αμεταχείριστη και έχει κατασκευαστεί και εγκριθεί βάσει του Κανονισμού αρ. 67 σειρά τροποποιήσεων 01 της ΟΕΕ/ΗΕ.

2.Δεξαμενές

2.1.Η δεξαμενή υγραερίου αντικαθίσταται υποχρεωτικά μετά την πάροδο δεκαετίας από την ημερομηνία έγκρισης ή κατασκευής της, όπως αυτή αναγράφεται στην πινακίδα σήμανσης αυτής, απαγορευμένης ρητά της επαναχρησιμοποίησής της.

2.2Ο κατασκευαστής της δεξαμενής φέρει την ευθύνη ότι η δεξαμενή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού αρ. 67 σειρά τροποποιήσεων 01 της ΟΕΕ/ΗΕ. Ο αντιπρόσωπος ή ο εισαγωγέας ή ο διανομέας της δεξαμενής καθώς και ο εκδότης του παραστατικού πώλησης της δεξαμενής στον ιδιοκτήτη του οχήματος φέρουν την ευθύνη ότι η δεξαμενή είναι γνήσια, καινούργια και αμεταχείριστη.

2.3.Ο τεχνίτης αερίων καυσίμων, ο οποίος εγκαθιστά την δεξαμενή στο όχημα, φέρει την ευθύνη ότι η δεξαμενή της περ. 2.2, από τη στιγμή που αγοράστηκε και μέχρι την τοποθέτησή της στο συγκεκριμένο όχημα, δεν έχει τοποθετηθεί σε άλλο όχημα, και ότι η εγκατάστασή της έχει γίνει σωστά, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις απαιτήσεις της παρούσας.

2.4.Οι δεξαμενές υγραερίου μπορούν να τοποθετούνται είτε εξωτερικά είτε εσωτερικά στο όχημα, αρκεί να μην βρίσκονται στο εμπρόσθιο τμήμα του ή στο χώρο του κινητήρα. Οι δεξαμενές που είναι τοποθετημένες εξωτερικά μπορούν να βρίσκονται:

α) κάτω από το δάπεδο του αμαξώματος συνδεδεμένες με το πλαίσιο, αρκεί να μην προεξέχουν του πλευρικού περιγράμματος του οχήματος και να τηρείται η οριζόμενη με την παρούσα απόσταση από το έδαφος,

β) επάνω στο αμάξωμα ή την στέγη του οχήματος, αρκεί να μην προεξέχουν του πλευρικού περιγράμματος του οχήματος και να είναι προστατευμένες από τις ακτίνες του ήλιου.

2.5.Κατά την διάρκεια της σύνδεσης και αποσύνδεσης του αγωγού πλήρωσης της δεξαμενής του οχήματος με υγραέριο, ως και κατά την διάρκεια της πλήρωσης αυτής, ο κινητήρας του οχήματος που εφοδιάζεται με υγραέριο δεν πρέπει να λειτουργεί.

3.Κάθε εξάρτημα της συσκευής υγραερίου συνδέεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε αυτό να μην πιέζει άλλα εξαρτήματα και μέρη.

4.Οι σωληνώσεις προστατεύονται από τη θερμότητα του συστήματος εξαγωγής καυσαερίων του οχήματος είτε με την τήρηση κατάλληλης μεταξύ τους απόστασης, είτε με κατάλληλη και ικανοποιητική προστατευτική κάλυψη.

5.Ελαστικά παρεμβύσματα και ελαστικοί σωλήνες υψηλής πίεσης πρέπει να είναι τελείως ανθεκτικά.

6.Οξείες γωνίες σε σωληνώσεις, μεταλλικές ή ελαστικές αποφεύγονται. Κάθε καμπύλη διατηρεί την αρχική διατομή και το σχήμα.

7.Η ηλεκτροβαλβίδα υγραερίου τοποθετείται και στερεώνεται καλά στον χώρο του κινητήρα και όσο γίνεται μακράν του προσθίου τμήματος του οχήματος, ώστε να μειώνεται το ενδεχόμενο θραύσης της σε περιπτώσεις πρόσκρουσης αυτού.

8.Το κύκλωμα τροφοδοσίας με υγραέριο ουδέποτε αποσυναρμολογείται από τους σωλήνες οι οποίοι είναι μερικώς ή ολικώς πλήρεις υγραερίου. Το υγραέριο που είναι μέσα στο κύκλωμα των σωλήνων καταναλίσκεται δια της λειτουργίας του κινητήρα, αφού προηγουμένως απομονωθεί η δεξαμενή του υγραερίου από το όλο κύκλωμα τροφοδοσίας.

9.Αναγνωριστικά των οχημάτων των κατηγοριών M2 και M3 τα οποία χρησιμοποιούν υγραέριο στο σύστημα πρόωσής τους.

9.1Τα οχήματα των κατηγοριών M2 και M3 πρέπει να φέρουν την πινακίδα που ορίζεται στο Παράρτημα 4.

9.2Η πινακίδα πρέπει να τοποθετείται στο εμπρόσθιο και το οπίσθιο μέρος των οχημάτων της κατηγορίας M2 ή M3, καθώς και στο εξωτερικό των αριστερών θυρών σε οχήματα με το τιμόνι στα δεξιά και στο εξωτερικό των δεξιών θυρών σε οχήματα με το τιμόνι αριστερά.

10.Κατά την τοποθέτηση συστήματος υγραερίου σε οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων FL, AT, EX/II και EX/iIi λαμβάνονται επιπρόσθετα υπόψη οι διατάξεις του υποτμήματος 1.1.3.2 και του μέρους 9 των τεχνικών παραρτημάτων της Συμφωνίας για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) όπως ισχύουν.

 

Άρθρο 7

Ειδικός τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ και έκδοση ή ενημέρωση της άδειας κυκλοφορίας οχημάτων μετά από εγκατάσταση στη χώρα μας συστήματος κίνησης με χρήση υγραερίου (LPG)

1.α) Η μετασκευή οχήματος που πραγματοποιείται στη χώρα μας, με τη τοποθέτηση σε αυτό εξαρτημάτων ώστε να μπορεί να χρησιμοποιεί για την κίνησή του και υγραέριο (LPG), εγκρίνεται κατόπιν ειδικού τεχνικού ελέγχου από Δημόσιο ή Ιδιωτικό ΚΤΕΟ.

αα) Η μετασκευή αυτή μπορεί να πραγματοποιείται είτε σε ενάριθμα οχήματα (με ενημέρωση της άδειας κυκλοφορίας τους) τα οποία διαθέτουν Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) ισχύος σύμφωνα με την συχνότητα ελέγχου της κατηγορίας του οχήματος είτε σε ανάριθμα οχήματα (με έκδοση άδειας κυκλοφορίας).

αβ) Ως ημερομηνία πραγματοποίησης της μετασκευής λαμβάνεται η αναφερόμενη στην υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, σύμφωνα με το κείμενο του Παραρτήματος 5 του διενεργήσαντος τη μετασκευή του οχήματος υπευθύνου τεχνίτη αερίων καυσίμων.

β) Σκοπός του κατά τα ανωτέρω ειδικού ελέγχου από τα ΚΤΕΟ είναι να διαπιστωθεί αν η γενόμενη μετασκευή πληροί τους όρους της παρούσας απόφασης. Προς τούτο διενεργούνται οι αναφερόμενοι στην παρ. 4 έλεγχοι.

γ) Ειδικά στην περίπτωση οχήματος μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων FL, AT, EX/II ή EX/ΠΙ, διενεργείται εκ νέου ειδικός τεχνικός έλεγχος έγκρισης της μετασκευής σε κάθε αντικατάσταση ενός εκ των τριών βασικών εξαρτημάτων του συστήματος, της δεξαμενής, του εξαεριωτή/ υποβιβαστή πίεσης (πνεύμονας) εφόσον υφίσταται ή της ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας.

2.Για την έγκριση της μετασκευής το όχημα προσκομίζεται από τον κάτοχό του ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν εκπρόσωπό του στο ΚΤΕΟ για την διενέργεια ειδικού τεχνικού ελέγχου.

3.Πριν από την έναρξη του ειδικού ελέγχου μετασκευής του οχήματος, ο κάτοχος του οχήματος ή ο εκπρόσωπός του:

α) υποβάλλει:

αα) Αίτηση-δήλωση προς το ΚΤΕΟ για τη διενέργεια του ειδικού ελέγχου μετασκευής.

αβ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του διενεργήσαντος τη μετασκευή του οχήματος υπευθύνου τεχνίτη αερίων καυσίμων, σύμφωνα με το κείμενο του Παραρτήματος 5. Αντίγραφο της παραπάνω υπεύθυνης δήλωσης σφραγισμένο από το ΚΤΕΟ που διενήργησε τον ειδικό έλεγχο, χορηγείται στον κάτοχο του οχήματος.

Στην περίπτωση που η μετασκευή αφορά σε όχημα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων FL, AT, EX/II ή EX/ΠΙ, στο κείμενο της δήλωσης προστίθενται οι φράσεις:

i.«Έχω παρακολουθήσει επιμορφωτικό πρόγραμμα

και έχω επιτύχει σε εξετάσεις, σχετικά με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων και τις ειδικές τεχνικές απαιτήσεις των οχημάτων που χρησιμοποιούνται για την διενέργεια τέτοιων μεταφορών, σύμφωνα με το αποδεικτικό επιτυχούς επιμόρφωσης/…-…-του φορέα

επιμόρφωσης»

ii.«Για την τοποθέτηση του συστήματος υγραεριοκίνησης ελήφθησαν υπόψη οι διατάξεις του υποτμήματος

1.1.3.2και του μέρους 9 των τεχνικών παραρτημάτων της Συμφωνίας για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) όπως ισχύουν.».

Η ημερομηνία πραγματοποίησης της μετασκευής του οχήματος από τον υπεύθυνο τεχνίτη αερίων καυσίμων (που ταυτίζεται με την αναφερόμενη στην υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, σύμφωνα με το κείμενο του Παραρτήματος 5) πρέπει να ταυτίζεται με την ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού παροχής υπηρεσιών για την τοποθέτηση του συστήματος υγραεριοκίνησης. Σε περίπτωση που δεν πληρείται η ανωτέρω προϋπόθεση, δεν λαμβάνει χώρα ο ειδικός έλεγχος του οχήματος.

αγ) Βεβαίωση του αντιπροσώπου του εργοστασίου κατασκευής της ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου και του εξαεριωτή/ υποβιβαστή πίεσης (πνεύμονα), εφόσον υφίσταται τέτοιο εξάρτημα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην περ. 1.2 της παρ. 1 του άρθρου 6 (σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 2). αδ) Για την δεξαμενή:

i.αν η αγορά της έγινε από τον εγκασταστάτη/ τεχνίτη αερίων καυσίμων του συστήματος υγραερίου στο συγκεκριμένο όχημα, τότε τα δικαιολογητικά της περ. 1.3 ή της υποπερ. 1.3.1 της παρ. 1 του άρθρου 6, κατά περίπτωση, II. αν η αγορά της δεν έγινε από τον ανωτέρω εγκασταστάτη/ τεχνίτη αερίων καυσίμων, τότε τα δικαιολογητικά της υποπερ. 1.3.2 και της περ. 1.3 ή της υποπερ. 1.3.1 της παρ. 1 του άρθρου 6, κατά περίπτωση. β) Επιδεικνύει:

βα) Την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος. ββ) Το ισχύον ΔΤΕ για τα ενάριθμα οχήματα, στο οποίο δεν έχουν σημειωθεί Σοβαρές ή Επικίνδυνες Ελλείψεις, εφόσον το όχημα έχει τη σχετική υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο.

βγ) Το αποδεικτικό στοιχείο ότι καταβλήθηκε το προβλεπόμενο από το νόμο ειδικό τέλος για τη διενέργειά του, εάν ο έλεγχος διενεργείται σε Δημόσιο ΚΤΕΟ.

βδ) Τα πρωτότυπα νόμιμα παραστατικά για την αγορά και τοποθέτηση του συστήματος υγραεριοκίνησης όπως απόδειξη ή τιμολόγιο πώλησης υλικών, απόδειξη ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, κ.λπ. Από τα παραστατικά αυτά προκύπτει ότι όλα τα χρησιμοποιηθέντα εξαρτήματα και υλικά είναι καινούργια και αμεταχείριστα και θα αναγράφεται τουλάχιστον ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος ή ο αριθμός πλαισίου για ανάριθμο όχημα.

Φωτοαντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών τηρούνται στο αρχείο του ΚΤΕΟ.

Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 6, εάν δεν υποβληθούν ή επιδειχθούν τα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση, δεν διενεργείται ο ειδικός έλεγχος μετασκευής του οχήματος και ενημερώνεται σχετικά ο ενδιαφερόμενος ότι ο χρόνος που παρέρχεται από την διενέργεια της μετασκευής, έως την κατάθεση της νέας αίτησης-δήλωσης προς το ΚΤΕΟ για την διενέργεια του ειδικού ελέγχου μετασκευής, δεν πρέπει να υπερβαίνει την προθεσμία του ενός μηνός που καθορίζεται στην υπό στοιχεία ΣΤ/1832/1978 (Β’ 103) υπουργική απόφαση.

4.Κατά τον ειδικό τεχνικό έλεγχο μετασκευασμένου οχήματος με την εγκατάσταση συστήματος υγραερίου (LPG) διενεργούνται από το ΚΤΕΟ οι ακόλουθοι έλεγχοι.

α) Ελέγχεται αν τα εξαρτήματα που αναφέρονται στην περ. 1.1 της παρ. 1 του άρθρου 3 είναι εγκαταστημένα και τα εξαρτήματα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 4 φέρουν τη σήμανση του Παραρτήματος 1, καθώς και αν κάθε δεξαμενή καυσίμου είναι τοποθετημένη ορθώς και φέρει τη κατάλληλη σήμανση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4 και την παρ. 2.13 του άρθρου 5. Αν η πινακίδα σήμανσης της δεξαμενής δεν είναι ορατή δεν διενεργείται ο έλεγχος. Κατά τον έλεγχο της δεξαμενής, γίνεται από κινητή κάμερα λήψη δύο (2) έγχρωμων φωτογραφιών, με ανάλυση τουλάχιστον 640×480 pixels, όπου στην πρώτη φωτογραφία διακρίνεται ευκρινώς η δεξαμενή καθώς και η επί αυτής πινακίδα σήμανσης, ενώ στη δεύτερη φωτογραφία διακρίνεται ευκρινώς μόνο η πινακίδα σήμανσης με τα στοιχεία της, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 4. Οι φωτογραφίες αυτές τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή στο αρχείο του ΚΤΕΟ και είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμες για έλεγχο νομιμότητας που αφορά στην υποχρέωση αλλαγής της δεξαμενής, β) Ελέγχεται:

βα)αν τα συστήματα, συσκευές και εξαρτήματα που προορίζονται για τη μετασκευή οχημάτων σε υγραεριοκίνητα είναι κοινοποιημένα από την Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 4, ββ) από το μητρώο της περ. 1.3 της παρ. 1 του άρθρου 5, η ισχύς της άσκησης ή αναγγελίας έναρξης επαγγέλματος του τεχνίτη που έκανε την εγκατάσταση του συστήματος υγραερίου και της άδειας λειτουργίας του συνεργείου στο οποίο έγινε αυτή, και τέλος βγ) αν υπάρχει αναρτημένη σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 η βεβαίωση (δήλωση συμμόρφωσης) του εργοστασίου κατασκευής της ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου του οχήματος και του εξαεριωτή/υποβιβαστή πίεσης (πνεύμονα), εφόσον υφίσταται τέτοιο εξάρτημα. γ) Διενεργούνται οπτικοί έλεγχοι: γα) για τα στοιχεία της εγκατάστασης που αναφέρονται στις περ. 2.1,2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 και 2.12 της παρ. 2 του άρθρου 5,

γβ) για τα στοιχεία της εγκατάστασης που αναφέρονται στις περ. 3.1, 3.2 και 3.4 της παρ. 3 του άρθρου 5, γγ) για τα στοιχεία της εγκατάστασης που αναφέρονται στην περ. 2.5 της παρ. 2 του άρθρου 3.

δ) Διενεργούνται οπτικοί έλεγχοι για τα στοιχεία της εγκατάστασης που αναφέρονται στις περ. 2.1 και 2.4 της παρ. 2 καθώς και στις παρ. 3 έως και 7 του άρθρου 5, καθώς και έλεγχος των αναγνωριστικών πινακίδων για τα οχήματα κατηγορίας Μ2 και Μ3 σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 9 του ίδιου άρθρου.

Στην περίπτωση μετασκευής σε όχημα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων FL, AT, EX/II ή EX/iIi διενεργείται επιπροσθέτως έλεγχος πλήρωσης των απαιτήσεων της παρ. 10 του άρθρου 6.

ε) Διενεργείται έλεγχος καυσαερίων του οχήματος σύμφωνα με την υπό στοιχεία οικ. Φ1/26579/3183/2007 (Β’ 790) κοινή υπουργική απόφαση. Τα αποτελέσματα του ελέγχου καυσαερίων αναγράφονται στο πρακτικό έγκρισης της μετασκευής που συντάσσεται από το ΚΤΕΟ.

στ) Εφόσον διαπιστώνονται εμφανείς ελλείψεις ιδιαίτερα αυτών που έχουν άμεση επίπτωση με την οδική ασφάλεια, διενεργείται επιπλέον περιοδικός τεχνικός έλεγχος.

5.Έκδοση από το ΚΤΕΟ Πρακτικού έγκρισης ή απόρριψης της μετασκευής οχήματος μετά την εγκατάσταση συστήματος υγραεριοκίνησης LPG. α) Το Πρακτικό έγκρισης της μετασκευής: αα) Χορηγείται εφόσον τηρούνται οι απαιτήσεις των περ. α), β), γ), δ) και ε) της παρ. 4 του ειδικού ελέγχου της μετασκευής. Οποιαδήποτε απόκλιση από τις προαναφερόμενες απαιτήσεις συνιστά λόγο για τη διενέργεια επανελέγχου.

αβ) Εκδίδεται σε τρία (3) αντίγραφα, ένα για τον κάτοχο του οχήματος, ένα για την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας που θα εκδώσει νέα άδεια κυκλοφορίας, σύμφωνα με την παρ. 7 και ένα για το αρχείο του ΚΤΕΟ. Το πρακτικό συνοδεύεται από ΔΤΕ του ειδικού ελέγχου της μετασκευής, αντίγραφο του οποίου διατηρείται στο αρχείο του ΚΤΕΟ για χρονικό διάστημα όπως ορίζεται στην υπ’ αρ. 19111/192/2019 (Β’ 1003) υπουργική απόφαση. β) Το Πρακτικό απόρριψης της μετασκευής: βα) Χορηγείται εφόσον δεν τηρούνται οι απαιτήσεις των περ. α), β), γ), δ) και ε) της παρ. 4 του ειδικού ελέγχου της μετασκευής ή/και:

i)για τα ενάριθμα οχήματα διαπιστωθούν Σοβαρές ή Επικίνδυνες Ελλείψεις σύμφωνα με την υπ’ αρ. 19111/192/2019 (Β’ 1003) υπουργική απόφαση κατά τους ελέγχους της περ. στ) της παρ. 4 ή

ii)για τα ανάριθμα οχήματα διαπιστωθούν Σοβαρές ή Επικίνδυνες Ελλείψεις σύμφωνα με την υπ’ αρ. 19111/192/2019 (Β’ 1003) υπουργική απόφαση κατά τον πρώτο περιοδικό τεχνικό έλεγχο στο οποίο υποβάλλονται υποχρεωτικά πριν την ταξινόμησή τους.

ββ) Εκδίδεται σε δύο (2) αντίγραφα, ένα για τον κάτοχο του οχήματος και ένα για το αρχείο του ΚΤΕΟ.

βγ) Συνοδεύεται από ΔΤΕ στη περίπτωση διαπίστωσης Σοβαρών ή Επικίνδυνων Ελλείψεων που αφορούν στα σημεία ελέγχου της υπ’ αρ. 19111/192/2019 (Β’ 1003) υπουργικής απόφασης. Η καταγραφή των ελλείψεων γίνεται επί του ΔΤΕ, στο δε απορριπτικό πρακτικό γίνεται αναφορά ότι αυτό συνοδεύεται από ΔΤΕ. Ειδικότερα:

i)Σε περίπτωση διαπίστωσης Σοβαρών Ελλείψεων που αφορούν στα σημεία ελέγχου της υπ’αρ. 19111/192/2019 (Β’ 1003) υπουργικής απόφασης ή μη τήρησης των απαιτήσεων των περ. α), β), γ), δ) και ε) της παρ. 4 του ειδικού ελέγχου της μετασκευής:

ία) Σε όχημα μη υπόχρεο σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο απαιτείται η διενέργεια επανελέγχου και χορηγείται ΔΤΕ στο οποίο σημειώνεται ημερομηνία επανελέγχου.

ϊβ) Σε όχημα εφοδιασμένο με ισχύον ΔΤΕ περιοδικού τεχνικού ελέγχου ακυρώνεται το ισχύον ΔΤΕ και αποκολλάται από την πινακίδα αριθμού κυκλοφορίας το Ενδεικτικό Σήμα Τεχνικού Ελέγχου (ΕΣΤΕ). Για τη χορήγηση νέου ΔΤΕ εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ’ αρ. 19111/192/2019 (Β’ 1003) υπουργικής απόφασης.

Ειδικότερα στην περίπτωση που δεν τηρούνται οι απαιτήσεις των περ. α), β), γ), δ) και ε) της παρ. 4 του ειδικού ελέγχου της μετασκευής, στο ΔΤΕ που εκδίδεται σημειώνεται Σοβαρή Έλλειψη στο σημείο ελέγχου 1404

με αιτιολογία «Λόγω αποκλίσεων στον ειδικό έλεγχο μετασκευής μετά την εγκατάσταση συστήματος υγραεριοκίνησης, όπως αυτές καταγράφονται στο αριθμ. πρακτικό απόρριψης». Για την αποκατάσταση, κατόπιν επανελέγχου, αυτής της Σοβαρής Έλλειψης, προηγείται επανέλεγχος του ειδικού ελέγχου της μετασκευής.

ii)Σε περίπτωση διαπίστωσης Επικίνδυνων Ελλείψεων σε σημεία ελέγχου της υπ’ αρ. 19111/192/2019 (Β’ 1003) υπουργικής απόφασης, το όχημα ακινητοποιείται δηλ. του αφαιρείται η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, σύμφωνα με την προαναφερό- μενη απόφαση καθώς και το ΔΤΕ εφόσον υπάρχει, μέχρι την αποκατάσταση των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν.

iii)Ειδικά στην περίπτωση οχήματος μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων FL, AT, EX/II ή EX/III για το οποίο διαπιστώνεται Σοβαρή ή Επικίνδυνη Έλλειψη σε σημείο ελέγχου της υπ’ αρ. 19111/192/2019 (Β’ 1003) υπουργικής απόφασης ή δεν τηρούνται οι απαιτήσεις των περ. α), β), γ), δ) και ε) της παρ. 4 του ειδικού ελέγχου της μετασκευής, εφαρμόζεται η λειτουργία «επιστροφή πιστοποιητικού λόγω αλλαγής σε ένα ή περισσότερα βασικά χαρακτηριστικά του οχήματος» του πληροφοριακού συστήματος της υ.α. οικ. Γ4/91661/3951/2019 (Β’ 5059).

6.Σε περίπτωση μετασκευασμένου οχήματος που προσέρχεται στο ΚΤΕΟ για τη διενέργεια του ειδικού τεχνικού ελέγχου έγκρισης της μετασκευής και δεν είναι εφοδιασμένο με ισχύον ΔΤΕ ως όφειλε, τότε:

α) Διενεργείται πρώτα ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος και εκδίδεται ΔΤΕ με ημερομηνία επανελέγχου, στο οποίο σημειώνεται Σοβαρή Έλλειψη στο σημείο ελέγχου 1309 της υπ’ αρ. 19111/192/2019 (Β’ 1003) υπουργικής απόφασης επειδή το υγραέριο (LPG) δεν αναφέρεται ως καύσιμο στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, καθώς και άλλες Σοβαρές ή Δευτερεύουσες Ελλείψεις που τυχόν διαπιστωθούν.

β) Διενεργείται ακολούθως ο ειδικός τεχνικός έλεγχος της μετασκευής σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περ. α), β), γ), δ) και ε) της παρ. 4 και χορηγείται κατά περίπτωση:

βα) το Πρακτικό έγκρισης της μετασκευής, εφόσον ικανοποιούνται ή ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των περ. α), β), γ), δ) και ε) της παρ. 4, προκειμένου να ενημερωθεί η άδεια κυκλοφορίας από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας με την αναγραφή του υγραερίου ως καύσιμο σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στη παρ. 7, ανάλογα με την περίπτωση, ή

ββ) το Πρακτικό απόρριψης της μετασκευής, εφόσον δεν τηρούνται οι απαιτήσεις των περ. α), β), γ), δ) και ε) της παρ. 4 του ειδικού ελέγχου της μετασκευής ή/και διαπιστωθούν Σοβαρές Ελλείψεις κατά τους ελέγχους της περ. στ) της παρ. 4.

γ) Μετά την ενημέρωση της άδειας κυκλοφορίας διενεργείται επανέλεγχος του περιοδικού τεχνικού ελέγχου του οχήματος και εκδίδεται ΔΤΕ και επικολλάται στην οπίσθια πινακίδα αριθμού κυκλοφορίας το ΕΣΤΕ.

7.Ενημέρωση ή έκδοση άδειας κυκλοφορίας από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας:

α) Το ΚΤΕΟ που διενεργεί τον ειδικό τεχνικό έλεγχο μετασκευής οχήματος λόγω εγκατάστασης συστήματος

υγραεριοκίνησης αποστέλλει στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας τα εξής:

αα) αντίγραφο της αίτησης-δήλωσης του ενδιαφερόμενου προς το ΚΤΕΟ για τη διενέργεια του ειδικού ελέγχου μετασκευής,

αβ) το Πρακτικό έγκρισης της μετασκευής, το οποίο συνοδεύτεται από το ΔΤΕ του ειδικού ελέγχου της μετασκευής,

αγ) την πρωτότυπη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του Παραρτήματος 5 του διενεργήσαντος τη μετασκευή του οχήματος υπευθύνου τεχνίτη αερίων καυσίμων,

αδ) αντίγραφο ΔΤΕ του οχήματος για ανάριθμο όχημα ή για ενάριθμο όπου απαιτείται.

β) Η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας ενημερώνει ή εκδίδει άδεια κυκλοφορίας όπου:

βα) Γ ια τα μετασκευασμένα οχήματα, στο πεδίο με τον αριθμό (9) της άδειας κυκλοφορίας, τίθενται οι κωδικοί και αναγράφονται οι παρατηρήσεις των περ. 2.22 ή 2.23 της παρ. 2 του άρθρου 2 κατά περίπτωση.

γ) Αν η αίτηση-δήλωση του ενδιαφερόμενου για τη δήλωση της μετασκευής στο ΚΤΕΟ υποβλήθηκε εκπρόθεσμα, η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την επιβολή στον κάτοχο των προβλεπόμενων στο άρθρο 89 του Κ.Ο.Κ. κυρώσεων.

 

Άρθρο 8

Ειδικός τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ και ταξινόμηση οχημάτων μετασκευασμένων σε χώρα προηγούμενης ταξινόμησής τους

1.Οχήματα τα οποία έχουν μετασκευαστεί σε χώρα προηγούμενης ταξινόμησή τους ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν για την κίνησή τους και υγραέριο (LPG), και εισάγονται στη χώρα μας ως μεταχειρισμένα, προσκομίζονται από τον κάτοχό τους ή εξουσιοδοτημένο από αυτό εκπρόσωπό τους σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό ΚΤΕΟ για τη διενέργεια ειδικού τεχνικού ελέγχου.

2.Στην περίπτωση αυτή και πριν την διενέργεια του ειδικού τεχνικού ελέγχου, εκδίδεται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, σύμφωνα με το Παράρτημα 6, η οποία δεν πρέπει να φέρει ημερομηνία ελέγχου του υπευθύνου τεχνίτη αερίων καυσίμων πέραν του ενός (1) μηνός από την ημερομηνία προσκόμισης του οχήματος για τον ειδικό τεχνικό έλεγχο. Στην υπεύθυνη δήλωση αυτή θα αναγράφονται αντί του αριθμού κυκλοφορίας, το εργοστάσιο κατασκευής, ο εργοστασιακός τύπος και ο αριθμός πλαισίου του οχήματος. Εφόσον τα εγκατεστημένα εξαρτήματα δεν είναι κοινοποιημένα από τη Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ο υπεύθυνος τεχνίτης αερίων καυσίμων θα αναγράφει για κάθε εξάρτημα τα στοιχεία του (π.χ. εργοστάσιο-τύπος) εφόσον υφίστανται τέτοια.

Στην περίπτωση που η μετασκευή αφορά σε όχημα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων FL, AT, EX/II ή EX/III, στο κείμενο της δήλωσης προστίθενται οι φράσεις:

i. «Έχω παρακολουθήσει επιμορφωτικό πρόγραμμα και έχω επιτύχει σε εξετάσεις, σχετικά με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων και τις ειδικές τεχνικές απαιτήσεις των οχημάτων που χρησιμοποιούνται για την διενέργεια τέτοιων μεταφορών, σύμφωνα με το αποδεικτικό επιτυχούς επιμόρφωσης/…-…-του φορέα

επιμόρφωσης»

ii. «Το σύστημα υγραεριοκίνησης ικανοποιεί τις διατάξεις του υποτμήματος 1.1.3.2 και του μέρους 9 των τεχνικών παραρτημάτων της Συμφωνίας για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) όπως ισχύουν.».

Η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήματος 6, θα εκλαμβάνεται ως η «αρχική», βάσει της οποίας θα διενεργούνται οι επόμενοι περιοδικοί έλεγχοι στο ΚΤΕΟ. Το πρωτότυπο της δήλωσης αυτής αποστέλλεται από το ΚΤΕΟ στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας για την ενημέρωση του φακέλου του οχήματος. Ένα αντίγραφο της δήλωσης διατηρείται στο αρχείο του ΚΤΕΟ για χρονικό διάστημα όπως ορίζεται στην υπ’ αρ. 19111/192/2019 (Β’1003) υπουργική απόφαση και δεύτερο παραδίδεται από το ΚΤΕΟ στον ενδιαφερόμενο.

3.Ο υπεύθυνος τεχνίτης αερίων καυσίμων προκειμένου να εκδώσει την αναφερόμενη στην παρ. 2 υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήματος 6:

α) Διενεργεί έλεγχο της σήμανσης των εξαρτημάτων, εάν κάθε εξάρτημα είναι εγκεκριμένο σύμφωνα με τον Κανονισμό αρ. 67 σειρά τροποποιήσεων 01 της ΟΕΕ/ ΗΕ και φέρει τη σήμανση που προβλέπεται από αυτόν και περιγράφεται στο Παράρτημα 1. Τυχόν έλλειψη της σήμανσης αυτής συνιστά λόγο μη έκδοσης της υπεύθυνης δήλωσης.

β) Ελέγχει αν τα εγκατεστημένα εξαρτήματα είναι κοινοποιημένα από την Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και καταγράφει τα δελτία κοινοποίησής τους. Στην περίπτωση που δεν είναι, ο υπεύθυνος τεχνίτης αερίων καυσίμων αναγράφει στην προαναφερθείσα δήλωση, για κάθε εξάρτημα τα στοιχεία του (π.χ. εργοστάσιο, τύπος, αριθμός έγκρισης) εφόσον υφίστανται τέτοια.

4.Πριν την έναρξη του ειδικού τεχνικού ελέγχου, ο ενδιαφερόμενος (ο κάτοχος του οχήματος ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτόν εκπρόσωπός του):

α) υποβάλλει αίτηση – δήλωση προς το ΚΤΕΟ για τη διενέργεια του ειδικού τεχνικού ελέγχου και την προβλεπόμενη στην παρ. 2 υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήματος 6 και

β) επιδεικνύει:

βα) την ξένη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος και

ββ) το αποδεικτικό στοιχείο ότι καταβλήθηκε το προβλεπόμενο από το νόμο ειδικό τέλος για τη διενέργειά του, εάν ο έλεγχος διενεργείται σε Δημόσιο ΚΤΕΟ.

Φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών αυτών τηρούνται στο αρχείο του ΚΤΕΟ.

5.α) Κατά τον ειδικό τεχνικό έλεγχο οχήματος μετα-σκευασμένου σε χώρα προηγούμενης ταξινόμησής του, διενεργούνται οι αναφερόμενοι στην παρ. 4 του άρθρου 7 έλεγχοι, εκτός αυτών των υποπερ. αβ και αδ της περ. α της παρ. 4. Ειδικότερα για τον έλεγχο της δεξαμενής πρέπει να διασφαλίζεται η εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 4 καθώς και των ειδικών διατάξεων του άρθρου 6 (περ. 2.4 και 2.5 της παρ. 2 και παρ. 3 έως και 10) και στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές, δεν λαμβάνει χώρα ο ειδικός έλεγχος του οχήματος.

Αν η δεξαμενή πρέπει να αντικατασταθεί προ του χρόνου του επόμενου τεχνικού ελέγχου, βάσει της θεσμοθετημένης συχνότητας ελέγχου της κατηγορίας του οχήματος σύμφωνα με την υπ’ αρ. 19111/192/2019 (Β’1003) υπουργική απόφαση, τότε στο ΔΤΕ σημειώνεται, ως χρόνος επόμενου ελέγχου, η ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί η αντικατάσταση αυτή. Ο επόμενος έλεγχος χαρακτηρίζεται ως ειδικός έλεγχος μικρής έκτασης, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8913/1089/2013 (Β’ 501) κοινή υπουργική απόφαση, κατά τον οποίον το όχημα επιθεωρείται στα σημεία ελέγχου που αφορούν στη δεξαμενή και συγκεκριμένα τα σημεία 12402.1, 12404 έως 12408 και τα σημεία 12415 και 12416 της υπ’ αρ. 19111/192/2019 (Β’ 1003) υπουργικής απόφασης. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διενέργεια του ελέγχου είναι η υποβολή στο ΚΤΕΟ αντιγράφων των παραστατικών που αποδεικνύουν την αντικατάσταση της δεξαμενής (Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος 7 που αφορά στην αντικατάσταση της δεξαμενής, τα δικαιολογητικά της περ. 1.3 ή της υποπερ. 1.3.1 της παρ. 1 του άρθρου 6, κατά περίπτωση αν η αγορά της έγινε από τον εγκασταστάτη/ τεχνίτη αερίων καυσίμων του συστήματος υγραερίου στο συγκεκριμένο όχημα, ή τα δικαιολογητικά της υποπερ. 1.3.2 και της περ. 1.3 ή της υποπερ. 1.3.1 της παρ. 1 του άρθρου 6, κατά περίπτωση, αν η αγορά της δεν έγινε από τον ανωτέρω εγκασταστάτη/ τεχνίτη αερίων καυσίμων, απόδειξη ή τιμολόγιο αγοράς και εγκατάστασης), στα οποία θα αναγράφονται ο αριθμός πλαισίου του οχήματος στο οποίο τοποθετήθηκε, καθώς και ο σειριακός αριθμός της δεξαμενής.

Το ΚΤΕΟ αποστέλλει στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας αντίγραφα των ανωτέρω παραστατικών, προκειμένου να ενημερωθεί ο φάκελος του οχήματος και οφείλει να διατηρήσει στο αρχείο του τα εν λόγω παραστατικά για χρονικό διάστημα που προβλέπεται στην υπ’ αρ. 19111/192/2019 (Β’1003) υπουργική απόφαση.

Με την προϋπόθεση τήρησης των ανωτέρω το ΚΤΕΟ εκδίδει νέο ΔΤΕ με ημερομηνία επόμενου ελέγχου η οποία προκύπτει από την ημερομηνία του προηγούμενου τεχνικού ελέγχου (πριν την αντικατάσταση της δεξαμενής) και σύμφωνα με την συχνότητα ελέγχου ανά κατηγορία οχήματος (1 ή 2 έτη).

β) Η έκδοση από το ΚΤΕΟ του Πρακτικού Έγκρισης ή Απόρριψης του οχήματος γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7.

6.Ταξινόμηση και έκδοση για πρώτη φορά στη χώρα μας νέας άδειας κυκλοφορίας από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, οχημάτων μετασκευασμένων σε χώρα προηγούμενης ταξινόμησής τους:

α) Η μετασκευή στο εξωτερικό (σε κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή τρίτη χώρα) προκύπτει από την ξένη άδεια κυκλοφορίας και το πιστοποιητικό ταξινόμησης. Επιπλέον, για τα οχήματα που έχουν μετασκευαστεί σε τρίτη χώρα, κάθε εξάρτημα του μετασκευασμένου οχήματος θα πρέπει να είναι εγκεκριμένο σύμφωνα με τον Κανονισμό αρ. 67 σειρά τροποποιήσεων 01 της ΟΕΕ/ΗΕ.

β) Το ΚΤΕΟ που διενήργησε τον ειδικό τεχνικό έλεγχο των οχημάτων της ανωτέρω παραγράφου αποστέλλει στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας:

βα) το Πρακτικό έγκρισης της μετασκευής, το οποίο συνοδεύεται από το ΔΤΕ του ειδικού ελέγχου της μετασκευής,

ββ) την πρωτότυπη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του Παραρτήματος 6 του διενεργήσαντος τον έλεγχο της εγκατάστασης, και

βγ) το αντίγραφο ΔΤΕ του οχήματος, όταν υπάρχει η σχετική υποχρέωση.

γ) Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας εκδίδει για πρώτη φορά στη χώρα μας νέα άδεια κυκλοφορίας όπου:

γα) Για τα μετασκευασμένα οχήματα, στο πεδίο με τον αριθμό (9) της άδειας κυκλοφορίας, τίθενται οι κωδικοί και αναγράφονται οι παρατηρήσεις των παρ. 2.22 ή 2.23 του άρθρου 2 κατά περίπτωση.

 

Άρθρο 9

Ειδικός τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ έγκρισης της μετασκευής οχήματος μετά την απεγκατάσταση (αφαίρεση) συστήματος υγραεριοκίνησης και ενημέρωση της άδειας κυκλοφορίας του

1.α) Η απεγκατάσταση του συστήματος υγραεριοκίνησης (LPG), δηλαδή των συσκευών και εξαρτημάτων που του προσδίδουν την ικανότητα να χρησιμοποιεί για την κίνησή του και υγραέριο, εγκρίνεται κατόπιν ειδικού τεχνικού ελέγχου από Δημόσιο ή Ιδιωτικό ΚΤΕΟ.

β) Απαγορεύεται η απεγκατάσταση του συστήματος υγραερίου από τα εκ κατασκευής οχήματα.

γ) Σκοπός του κατά τα ανωτέρω ειδικού ελέγχου από τα ΚΤΕΟ είναι να διαπιστωθεί αν η γενόμενη μετασκευή του οχήματος με την απεγκατάσταση (αφαίρεση) του συστήματος υγραεριοκίνησης (εφεξής καλούμενη «μετασκευή») πληροί τους όρους της παρούσας απόφασης και το όχημα επανήλθε στην προγενέστερη κατάστασή του. Προς τούτο διενεργούνται οι αναφερόμενοι στην παρ. 4 του άρθρου 7 έλεγχοι.

δ) Ως ημερομηνία πραγματοποίησης της μετασκευής λαμβάνεται η αναφερόμενη στην υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, σύμφωνα με το κείμενο του Παραρτήματος 8.

2.Για την έγκριση της μετασκευής το όχημα προσκομίζεται από τον κάτοχό του ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν εκπρόσωπό του στο ΚΤΕΟ για την διενέργεια ειδικού τεχνικού ελέγχου.

3.Πριν από την έναρξη του ειδικού ελέγχου μετασκευής του οχήματος, ο ενδιαφερόμενος (κάτοχος του οχήματος ή ο εκπρόσωπός του):

α) Υποβάλλει:

αα) Αίτηση-δήλωση προς το ΚΤΕΟ για τη διενέργεια του ειδικού ελέγχου μετασκευής.

αβ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του διενεργήσαντος την μετασκευή του οχήματος υπευθύνου τεχνίτη αερίων καυσίμων σύμφωνα με το Παράρτημα 8. Αντίγραφο της παραπάνω υπεύθυνης δήλωσης σφραγισμένο από το ΚΤΕΟ που διενήργησε τον ειδικό έλεγχο, χορηγείται στον κάτοχο του οχήματος.

Στην περίπτωση που η μετασκευή αφορά σε όχημα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων FL, AT, EX/II ή EX/iIi, στο κείμενο της δήλωσης προστίθενται οι φράσεις:

i.«Έχω παρακολουθήσει επιμορφωτικό πρόγραμμα

και έχω επιτύχει σε εξετάσεις, σχετικά με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων και τις ειδικές τεχνικές απαιτήσεις των οχημάτων που χρησιμοποιούνται για την διενέργεια τέτοιων μεταφορών, σύμφωνα με το αποδεικτικό επιτυχούς επιμόρφωσης/…-…-του φορέα

επιμόρφωσης»

ii.«Για την απεγκατάσταση του συστήματος υγραεριοκίνησης ελήφθησαν υπόψη οι διατάξεις του μέρους 9 των τεχνικών παραρτημάτων της Συμφωνίας για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) όπως ισχύουν.».

Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία διενέργειας της μετασκευής του οχήματος από τον υπεύθυνο τεχνίτη αερίων καυσίμων πρέπει να ταυτίζεται με την ημερομηνία έκδοσης της απόδειξης ή τιμολογίου παροχής υπηρεσιών για την απεγκατάσταση του συστήματος υγραεριοκίνησης. Σε περίπτωση που δεν πληρείται η ανωτέρω προϋπόθεση, δεν λαμβάνει χώρα ο ειδικός έλεγχος του οχήματος.

β) Επιδεικνύει:

βα) Την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.

ββ) Το ισχύον ΔΤΕ, στο οποίο δεν έχουν σημειωθεί Σοβαρές ή Επικίνδυνες Ελλείψεις, εφόσον το όχημα έχει τη σχετική υποχρέωση.

βγ) Το αποδεικτικό στοιχείο ότι καταβλήθηκε το προβλεπόμενο από το νόμο ειδικό τέλος για τη διενέργειά του εάν ο έλεγχος διενεργείται σε Δημόσιο ΚΤΕΟ.

βδ) Το πρωτότυπο νόμιμο παραστατικό όπως απόδειξη ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για την απεγκατάσταση του συστήματος υγραεριοκίνησης. Φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών αυτών τηρούνται στο αρχείο του ΚΤΕΟ.

Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 6, εάν δεν υποβληθούν ή επιδειχθούν τα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση, δεν διενεργείται ο ειδικός έλεγχος μετασκευής του οχήματος και ενημερώνεται σχετικά ο ενδιαφερόμενος ότι ο χρόνος που παρέρχεται από την διενέργεια της μετασκευής, έως την κατάθεση της νέας αίτησης-δήλωσης προς το ΚΤΕΟ για την διενέργεια του ειδικού ελέγχου μετασκευής, δεν πρέπει να υπερβαίνει την προθεσμία του ενός μηνός που καθορίζεται στην υπό στοιχεία ΣΤ/1832/78 (Β’ 103) υπουργική απόφαση.

4.Κατά τον ειδικό τεχνικό έλεγχο μετασκευασμένου οχήματος αναφορικά με την απεγκατάσταση του συστήματος υγραεριοκίνησής του, διενεργούνται από το ΚΤΕΟ οι ακόλουθοι έλεγχοι:

α) Διενεργείται οπτικός έλεγχος για την επιβεβαίωση της ορθής και πλήρους απεγκατάστασης από το όχημα των εξαρτημάτων που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 3, εφόσον υπάρχουν, τα οποία καταγράφονται στην υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, του διενεργήσαντος τη μετασκευή του οχήματος υπευθύνου τεχνίτη αερίων καυσίμων του Παραρτήματος 8.

β) Διενεργείται έλεγχος καυσαερίων του οχήματος σύμφωνα με την υπ’ αρ. οικ. Φ1/26579/3183/2007 (Β’ 790) κοινή υπουργική απόφαση. Τα αποτελέσματα του ελέγχου καυσαερίων αναγράφονται στο πρακτικό έγκρισης της μετασκευής που συντάσσεται από το ΚΤΕΟ. Επισημαίνεται ότι η κατάταξη του οχήματος στις κατηγορίες του άρθρου 2 της υπ’ αρ. οικ. Φ1/26579/3183/2007 (Β’790) υπουργικής απόφασης, προκειμένου να καθοριστούν τα όρια των εκπομπών καυσαερίων, γίνεται βάσει της αρχικής κατάστασής του.

γ) Επιπλέον διενεργείται περιοδικός τεχνικός έλεγχος εφόσον διαπιστώνονται εμφανείς ελλείψεις ιδιαίτερα αυτών που έχουν άμεση επίπτωση στην οδική ασφάλεια.

5.Έκδοση από το ΚΤΕΟ Πρακτικού έγκρισης ή απόρριψης της μετασκευής οχήματος μετά την απεγκατάσταση συστήματος υγραερίου (LPG) α) Το Πρακτικό έγκρισης της μετασκευής: αα) Χορηγείται εφόσον τηρούνται οι απαιτήσεις των περ. α και β της παρ. 4 του ειδικού ελέγχου της μετασκευής. Οποιαδήποτε απόκλιση από τις προαναφερόμενες απαιτήσεις συνιστά λόγο για τη διενέργεια επανελέγχου.

αβ) Εκδίδεται σε τρία (3) αντίγραφα, ένα για τον κάτοχο του οχήματος, ένα για την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας που θα εκδώσει τη νέα άδεια κυκλοφορίας, σύμφωνα με την παρ. 7 και ένα για το αρχείο του ΚΤΕΟ. Το πρακτικό συνοδεύεται από ΔΤΕ του ειδικού ελέγχου της μετασκευής όπου καταγράφονται τα αποτελέσματα του ελέγχου καυσαερίων της περ. β της παρ. 4. Το πρωτότυπο ΔΤΕ αποστέλλεται από το ΚΤΕΟ στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας για την ενημέρωση του φακέλου του οχήματος. Αντίγραφο του ΔΤΕ διατηρείται στο αρχείο του ΚΤΕΟ για χρονικό διάστημα όπως ορίζεται στην υπ’ αρ. 19111/192/2019 (Β’ 1003) υπουργική απόφαση.

β) Το Πρακτικό απόρριψης της μετασκευής: βα) Χορηγείται εφόσον:

i)δεν τηρούνται οι απαιτήσεις των περ. α και β της παρ. 4 του ειδικού ελέγχου της μετασκευής,

ii)διαπιστωθούν Σοβαρές ή Επικίνδυνες Ελλείψεις σύμφωνα με την υπ’ αρ. 19111/192/2019 (Β’ 1003) υπουργική απόφαση κατά τους ελέγχους της περ. γ της παρ. 4.

ββ) Εκδίδεται σε δύο (2) αντίγραφα, ένα για τον κάτοχο του οχήματος και ένα για το αρχείο του ΚΤΕΟ.

βγ) Συνοδεύεται από ΔΤΕ στην περίπτωση διαπίστωσης Σοβαρών ή Επικίνδυνων Ελλείψεων που αφορούν στα σημεία ελέγχου της υπ’ αρ. 19111/192/2019 (Β’ 1003) υπουργικής απόφασης. Η καταγραφή των ελλείψεων γίνεται επί του ΔΤΕ, στο δε απορριπτικό πρακτικό γίνεται αναφορά ότι αυτό συνοδεύεται από ΔΤΕ. Ειδικότερα: i) Σε περίπτωση διαπίστωσης Σοβαρών Ελλείψεων που αφορούν στα σημεία ελέγχου της υπ’αρ. 19111/192/2019 (Β’ 1003) υπουργικής απόφασης ή μη τήρησης των απαιτήσεων των περ. α και β της παρ. 4 του ειδικού ελέγχου της μετασκευής:

ια) Σε όχημα μη υπόχρεο για περιοδικό τεχνικό έλεγχο απαιτείται η διενέργεια επανελέγχου, οπότε χορηγείται ΔΤΕ στο οποίο σημειώνεται ημερομηνία επανελέγχου.

ϊβ) Σε όχημα εφοδιασμένο με ισχύον ΔΤΕ περιοδικού τεχνικού ελέγχου ακυρώνεται το ισχύον ΔΤΕ και αποκολλάται από την πινακίδα αριθμού κυκλοφορίας το ΕΣΤΕ. Για τη χορήγηση νέου ΔΤΕ εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ’ αρ. 19111/192/2019 (Β’ 1003) υπουργικής απόφασης. Ειδικότερα στην περίπτωση που δεν τηρούνται οι απαιτήσεις των περ. α και β της παρ. 4 του ειδικού ελέγχου της μετασκευής, στο ΔΤΕ που εκδίδεται σημειώνεται Σοβαρή Έλλειψη στο σημείο ελέγχου 1404, με αιτιολογία στον χώρο των παρατηρήσεων του ΔΤΕ «Λόγω αποκλίσεων στον ειδικό έλεγχο μετασκευής μετά την απεγκατάσταση συστήματος υγραεριοκίνησης, όπως αυτές καταγράφονται στο αρ. πρακτικό απόρριψης». Για την αποκατάσταση, κατόπιν επανελέγχου, αυτής της Σοβαρής Έλλειψης, προηγείται επανέλεγχος του ειδικού τεχνικού ελέγχου της μετασκευής.

ii) Σε περίπτωση διαπίστωσης Επικίνδυνων Ελλείψεων που αφορούν στα σημεία ελέγχου της υπ’ αρ. 19111/192/2019 (Β’ 1003) υπουργικής απόφασης, το όχημα ακινητοποιείται δηλ. του αφαιρείται η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, σύμφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση καθώς και το ΔΤΕ εφόσον υπάρχει, μέχρι την αποκατάσταση των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν.

βδ) Ειδικά στην περίπτωση οχήματος μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων FL, AT, EX/II ή EX/III για το οποίο διαπιστώνεται Σοβαρή ή Επικίνδυνη Έλλειψη σε σημείο ελέγχου της υπ’ αρ. 19111/192/2019 (Β’ 1003) υπουργικής απόφασης ή δεν τηρούνται οι απαιτήσεις των περ. α), β) και γ) της παρ. 4 του ειδικού ελέγχου της μετασκευής, συνοδεύεται με εφαρμογή της λειτουργίας «επιστροφή πιστοποιητικού λόγω αλλαγής σε ένα ή περισσότερα βασικά χαρακτηριστικά του οχήματος» του πληροφοριακού συστήματος της υ.α. οικ. Γ4/91661/3951/2019 (Β’ 5059).

6.Σε περίπτωση μετασκευασμένου οχήματος που προσέρχεται στο ΚΤΕΟ για τη διενέργεια του ειδικού τεχνικού ελέγχου έγκρισης της μετασκευής και δεν είναι εφοδιασμένο με ισχύον ΔΤΕ ως όφειλε, τότε:

α) Διενεργείται πρώτα ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος και εκδίδεται ΔΤΕ (με ημερομηνία επανελέγχου), στο οποίο σημειώνεται Σοβαρή Έλλειψη στο σημείο ελέγχου 1312 της υπ’ αρ. 19111/192/2019 (Β’ 1003) υπουργικής απόφασης επειδή το υγραέριο (LPG) αναφέρεται ως καύσιμο στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, καθώς και άλλες Σοβαρές ή Δευτερεύουσες Ελλείψεις που τυχόν διαπιστωθούν.

β) Διενεργείται ακολούθως ο ειδικός τεχνικός έλεγχος της μετασκευής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 και χορηγείται:

βα) το Πρακτικό έγκρισης της μετασκευής εφόσον ικανοποιούνται ή ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της περ. α και β της παρ. 4, προκειμένου να εκδοθεί η νέα άδεια κυκλοφορίας από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας χωρίς την αναγραφή του υγραερίου ως καυσίμου με την ανάλογη εγγραφή

του χρησιμοποιούμενου πλέον καυσίμου στο πεδίο με αριθμό (9) της χορηγούμενης νέας άδειας κυκλοφορίας,

ή

ββ) το Πρακτικό απόρριψης της μετασκευής, εφόσον δεν τηρούνται οι απαιτήσεις των περ. α και β της παρ. 4 του ειδικού ελέγχου της μετασκευής ή/και διαπιστωθούν Σοβαρές Ελλείψεις κατά τους ελέγχους της περ. γ της παρ. 4.

γ) Μετά την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας διενεργείται επανέλεγχος του περιοδικού τεχνικού ελέγχου του οχήματος και εκδίδεται ΔΤΕ, στο οποίο αναγράφεται ημερομηνία επόμενου περιοδικού ελέγχου και επικολλάται στην οπίσθια πινακίδα αριθμού κυκλοφορίας το Ενδεικτικό Σήμα Τεχνικού Ελέγχου (ΕΣΤΕ).

7.Ενημέρωση της άδειας κυκλοφορίας από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας.

α) Το ΚΤΕΟ που διενεργεί τον ειδικό τεχνικό έλεγχο μετασκευής οχήματος λόγω απεγκατάστασης συστήματος υγραεριοκίνησης αποστέλλει στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας τα εξής: αα) το αντίγραφο της αίτησης-δήλωσης του ενδιαφερομένου προς το ΚΤΕΟ για την διενέργεια του ειδικού ελέγχου μετασκευής

αβ) το Πρακτικό έγκρισης της μετασκευής, το οποίο συνοδεύτεται από το πρωτότυπο ΔΤΕ του ειδικού ελέγχου της μετασκευής,

αγ) την πρωτότυπη υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.1599/1986 του Παραρτήματος 8 του διενεργήσαντος τη μετασκευή του οχήματος υπευθύνου τεχνίτη αερίων καυσίμων και αδ) το αντίγραφο ΔΤΕ του περιοδικού τεχνικού ελέγχου του οχήματος, εφόσον το όχημα έχει σχετική υποχρέωση β) Η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας ενημερώνει την άδεια κυκλοφορίας χωρίς την αναγραφή του καυσίμου υγραερίου (LPG).

γ) Αν η αίτηση-δήλωση του ενδιαφερόμενου για τη δήλωση της μετασκευής του οχήματος στο ΚΤΕΟ υποβλήθηκε εκπρόθεσμα, η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την επιβολή στον κάτοχο των προβλεπόμενων από το άρθρο 89 του ΚΟΚ κυρώσεων. Ως ημερομηνία πραγματοποίησης της μετασκευής λαμβάνεται η αναφερόμενη στην υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του Παραρτήματος 8, ημερομηνία διενέργειας της μετασκευής του οχήματος από τον υπεύθυνο τεχνίτη αερίων καυσίμων, η οποία πρέπει να ταυτίζεται με την ημερομηνία έκδοσης της απόδειξης ή τιμολογίου παροχής υπηρεσιών για την απεγκατάσταση του συστήματος υγραεριοκίνησης.

 

Άρθρο 10

Διενέργεια Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου οχημάτων που φέρουν σύστημα κίνησης με χρήση υγραερίου (LPG) εκ μετασκευής

1.Κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο, βάσει της νομοθετημένης συχνότητας ελέγχου: α) μετασκευασμένου οχήματος στη χώρα μας, το ΚΤΕΟ που διενεργεί τον έλεγχο οφείλει να αναζητήσει από την

αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας ή από το ΚΤΕΟ στο οποίο διενεργήθηκε ο αρχικός τεχνικός έλεγχος έγκρισης της μετασκευής, αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης του Παραρτήματος 5. Στην περίπτωση που η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δεν είναι εφικτή, η εν θέματι υπεύθυνη δήλωση θα κατατίθεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο.

Αν η ανωτέρω αρχική υπεύθυνη δήλωση δεν είναι εφικτό να ανευρεθεί, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήματος 6, η οποία δεν πρέπει να φέρει ημερομηνία ελέγχου του υπευθύνου τεχνίτη αερίων καυσίμων πέραν του ενός (1) μηνός από την ημερομηνία προσκόμισης του οχήματος για τεχνικό έλεγχο. Στην περίπτωση αυτή, η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήματος 6, θα εκλαμβάνεται ως η «αρχική», βάσει της οποίας θα διενεργούνται οι επόμενοι περιοδικοί έλεγχοι. Το πρωτότυπο της δήλωσης αυτής αποστέλλεται από το ΚΤΕΟ στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας για την ενημέρωση του φακέλου του οχήματος. Ένα αντίγραφο της δήλωσης διατηρείται στο αρχείο του ΚΤΕΟ για χρονικό διάστημα όπως ορίζεται στην υπ’ αρ. 19111/192/2019 (Β’ 1003) υπουργική απόφαση ενώ δεύτερο αντίγραφο δίδεται από το ΚΤΕΟ στον ενδιαφερόμενο.

β) μετασκευασμένου σε χώρα προηγούμενης ταξινόμησής του (κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτη χώρα), το ΚΤΕΟ που διενεργεί τον έλεγχο οφείλει να αναζητήσει από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας ή από το ΚΤΕΟ στο οποίο διενεργήθηκε ο αρχικός τεχνικός έλεγχος έγκρισης του μετασκευασμένου οχήματος, αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης του Παραρτήματος 6.

2.Σε όλα τα μετασκευασμένα οχήματα, ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος διενεργείται σύμφωνα με: α) τα προβλεπόμενα στην υπ’ αρ. 19111/192/2019 (Β’1003) υπουργική απόφαση,

β) επιπλέον των προβλεπόμενων στην υπ’ αρ. 19111/192/2019 (Β’1003) υπουργική απόφαση:

βα) Διενεργείται ταυτοποίηση των εξαρτημάτων που περιγράφονται στην ανωτέρω κατά περίπτωση υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1, με αυτά που βρίσκονται επί του οχήματος, καθώς επίσης και έλεγχος σήμανσης αυτών σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της παρούσης. Ειδικότερα για τον έλεγχο της δεξαμενής πρέπει να διασφαλίζεται η εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 4 και στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές, δεν λαμβάνει χώρα ο περιοδικός έλεγχος του οχήματος.

ββ) Διενεργούνται οι ακόλουθοι οπτικοί έλεγχοι σε όσα εξαρτήματα είναι άμεσα ή έμμεσα (με χρήση κατόπτρου) οπτικά προσπελάσιμα, χωρίς τη χρήση εργαλείων για την αποσυναρμολόγηση ή την αφαίρεση μέρους του οχήματος, για:

i)τα στοιχεία της εγκατάστασης που αναφέρονται στην περ. 1.1 της παρ. 1 του άρθρου 3.

ii)τα στοιχεία της εγκατάστασης που αναφέρονται στις περ. 2.1,2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 2.12 και 2.13 της παρ. 2 του άρθρου 5.

iii)τα στοιχεία της εγκατάστασης που αναφέρονται στις περ. 3.1 έως 3.7 της παρ. 3 του άρθρου 5.

βγ) Ελέγχεται η ύπαρξη, επί των οχημάτων κατηγορίας Μ2 και Μ3, των αναγνωριστικών πινακίδων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 9 του άρθρου 6.

βδ) Λαμβάνει χώρα έλεγχος των απαιτήσεων της παρ. 10 του άρθρου 6 στην περίπτωση οχήματος μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων FL, AT, EX/II και EX/IM.

βε) Αν η δεξαμενή πρέπει να αντικατασταθεί προ του χρόνου του επόμενου τεχνικού ελέγχου, βάσει της θεσμοθετημένης συχνότητας ελέγχου της κατηγορίας του οχήματος σύμφωνα με την υπ’ αρ. 19111/192/2019 (Β’1003) υπουργική απόφαση, τότε στο ΔΤΕ σημειώνεται, ως χρόνος επόμενου ελέγχου, η ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί η αντικατάσταση αυτή. Ο επόμενος έλεγχος χαρακτηρίζεται ως ειδικός έλεγχος μικρής έκτασης, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8913/1089/2013 (Β’ 501) κοινή υπουργική απόφαση, κατά τον οποίον το όχημα επιθεωρείται στα σημεία ελέγχου που αφορούν στη δεξαμενή και συγκεκριμένα τα σημεία 12402.1, 12404 έως 12408 και τα σημεία 12415 και 12416 της υπ’ αρ. 19111/192/2019 (Β’ 1003) υπουργικής απόφασης. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διενέργεια του ελέγχου είναι η υποβολή στο ΚΤΕΟ αντιγράφων των παραστατικών που αποδεικνύουν την αντικατάσταση της δεξαμενής (υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήματος 7 που αφορά στην αντικατάσταση της δεξαμενής, Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος 7 που αφορά στην αντικατάσταση της δεξαμενής, τα δικαιολογητικά της περ. 1.3 ή της περ. υποπερ. 1.3.1 της παρ. 1 του άρθρου 6, κατά περίπτωση αν η αγορά της έγινε από τον εγκασταστάτη/ τεχνίτη αερίων καυσίμων του συστήματος υγραερίου στο συγκεκριμένο όχημα, ή τα δικαιολογητικά της υποπερ. 1.3.2 και της περ. 1.3 ή της υποπερ. 1.3.1 της παρ. 1 του άρθρου 6, κατά περίπτωση, αν η αγορά της δεν έγινε από τον ανωτέρω εγκασταστάτη/ τεχνίτη αερίων καυσίμων, απόδειξη ή τιμολόγιο αγοράς και εγκατάστασης, απόδειξη ή τιμολόγιο αγοράς και εγκατάστασης), στα οποία θα αναγράφονται ο αριθμός πλαισίου του οχήματος στο οποίο τοποθετήθηκε, καθώς και ο σειριακός αριθμός παραγωγής της δεξαμενής.

Όταν κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο σημειώνεται Σοβαρή Έλλειψη στα σημεία ελέγχου 1300 της υπ’ αρ. 19111/192/19 (Β’1003) υπουργικής απόφασης που αφορούν στην εγκατάσταση και απεγκατάσταση συστήματος υγραερίου χωρίς την ενημέρωση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, το ΚΤΕΟ οφείλει να ενημερώσει την αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας της χώρας.

Το ΚΤΕΟ αποστέλλει στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας αντίγραφα των ανωτέρω παραστατικών, προκειμένου να ενημερωθεί ο φάκελος του οχήματος και οφείλει να διατηρήσει στο αρχείο του τα εν λόγω παραστατικά για χρονικό διάστημα που προβλέπεται στην υπ’ αρ. 19111/192/2019 (Β’1003) υπουργική απόφαση.

Με την προϋπόθεση τήρησης των ανωτέρω το ΚΤΕΟ εκδίδει νέο ΔΤΕ με ημερομηνία επόμενου ελέγχου η οποία προκύπτει από την ημερομηνία του προηγούμενου τεχνικού ελέγχου (πριν την αντικατάσταση της δεξαμενής) και σύμφωνα με την συχνότητα ελέγχου ανά κατηγορία οχήματος (1 ή 2 έτη).

3.Διαφοροποίηση-αντικατάσταση εξαρτημάτων σε σχέση με αυτά της αρχικής εγκατάστασης – δήλωσης α) Για τα οχήματα κατηγοριών Μ και Ν, στην περίπτωση διαφοροποίησης-αντικατάστασης: αα) ενός εκ των τριών βασικών εξαρτημάτων, δηλαδή της δεξαμενής, του εξαεριωτή/υποβιβαστή πίεσης (πνεύμονας), εφόσον υφίσταται, ή της ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου σε σχέση με αυτά της αρχικής εγκατάστασης – δήλωσης, ο παραπάνω οριζόμενος Περιοδικός Τεχνικός Έλεγχος θα πραγματοποιείται με την υποβολή στο ΚΤΕΟ νέας υπεύθυνης δήλωσης του Παραρτήματος 7, του τεχνίτη αερίων καυσίμων που διενήργησε την αντικατάσταση και τον έλεγχο συμβατότητας του νέου εξαρτήματος με το ήδη εγκατεστημένο σύστημα υγραεριοκίνησης. Στην περίπτωση διαφοροποίησης-αντικατάστασης: i) της ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου ή/ και του εξαεριωτή/ υποβιβαστή πίεσης (πνεύμονα), η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να συνοδεύεται και από την βεβαίωση του αντιπροσώπου του κατασκευαστή του εξαρτήματος που διαφοροποιήθηκε, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 2, ii) της δεξαμενής, η υπεύθυνη δήλωση θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά της περ. 1.3 ή της υποπερ. 1.3.1 της παρ. 1 του άρθρου 6, κατά περίπτωση, αν η αγορά της έγινε από τον εγκασταστάτη/ τεχνίτη αερίων καυσίμων του συστήματος υγραερίου στο συγκεκριμένο όχημα ή από τα δικαιολογητικά της υποπερ. 1.3.2 και της περ. 1.3 ή της υποπερ. 1.3.1 της παρ. 1 του άρθρου 6, κατά περίπτωση, αν η αγορά της δεν έγινε από τον εγκασταστάτη/ τεχνίτη αερίων καυσίμων. Το ΚΤΕΟ αποστέλλει στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, αντίγραφο των ανωτέρω παραστατικών, προκειμένου να ενημερωθεί ο φάκελος του οχήματος.

Σε περίπτωση αντικατάστασης της δεξαμενής γίνεται από κινητή κάμερα λήψη δύο (2) έγχρωμων φωτογραφιών, με ανάλυση τουλάχιστον 640×480 pixels, όπου στην πρώτη φωτογραφία διακρίνεται ευκρινώς η δεξαμενή καθώς και η επί αυτής πινακίδα σήμανσης, ενώ στη δεύτερη φωτογραφία διακρίνεται ευκρινώς μόνο η πινακίδα σήμανσης με τα στοιχεία της, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 4. Οι φωτογραφίες αυτές τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή στο αρχείο του ΚΤΕΟ και είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμες για έλεγχο νομιμότητας που αφορά στην υποχρέωση αλλαγής της δεξαμενής.

αβ) οποιουδήποτε εξαρτήματος πέραν των ανωτέρω αναφερομένων τριών βασικών εξαρτημάτων, ελέγχεται αν είναι εγκεκριμένου τύπου ως επιμέρους στοιχεία σύμφωνα με τον Κανονισμό αρ. 67 σειρά τροποποιήσεων 01 της ΟΕΕ/ΗΕ και αν φέρουν τη σήμανση που προβλέπεται από αυτόν και περιγράφεται στο άρθρο 4, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 1.

Στην περίπτωση που, ενώ έχει ξεκινήσει ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος διαπιστώνεται διαφοροποίηση ενός εκ των τριών βασικών εξαρτημάτων χωρίς να έχουν προσκομιστεί στο ΚΤΕΟ τα ανωτέρω δικαιολογητικά της υποπερ. αα , ή οποιουδήποτε εξαρτήματος, πέραν των ανωτέρω τριών βασικών, που δεν φέρουν την κατάλληλη έγκριση και σήμανση που προβλέπεται από τον Κανονισμό αρ. 67 σειρά τροποποιήσεων 01 της ΟΕΕ/

ΗΕ, σημειώνεται Σοβαρή Έλλειψη στο σημείο ελέγχου 12402 της υπ’ αρ. 19111/192/19 (Β’ 1003) υπουργικής απόφασης, και απαιτείται η διενέργεια επανελέγχου.

β) Για τα οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων FL, AT, EX/II και EX/III στην περίπτωση διαφοροποίησης-αντικατάστασης:

βα) ενός εκ των τριών βασικών εξαρτημάτων του συστήματος, δηλαδή της δεξαμενής, του εξαεριωτή/υποβιβαστή πίεσης (πνεύμονας) εφόσον υφίσταται ή της ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου θα διενεργείται ο ειδικός τεχνικός έλεγχος έγκρισης της μετασκευής, εφαρμόζοντας εκ νέου τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 συνολικά για το σύστημα υγραεριοκίνησης, εκτός των απαιτήσεων της παρ. 7 αυτού, για την έκδοση από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας νέας άδειας κυκλοφορίας,

ββ) οποιουδήποτε εξαρτήματος πέραν των ανωτέρω αναφερόμενων τριών βασικών εξαρτημάτων, σε σχέση με αυτά της αρχικής εγκατάστασης-δήλωσης, τότε ο περιοδικός έλεγχος θα πραγματοποιείται με την υποβολή στο ΚΤΕΟ νέας υπεύθυνης δήλωσης του Παραρτήματος 7, του τεχνίτη αερίων καυσίμων που διενήργησε τον έλεγχο συμβατότητας του νέου εξαρτήματος με το ήδη εγκατεστημένο σύστημα υγραεριοκίνησης.

Στην περίπτωση που, ενώ έχει ξεκινήσει ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος διαπιστώνεται διαφοροποίηση οποιουδήποτε εξαρτήματος, χωρίς να έχει προσκομιστεί στο ΚΤΕΟ η υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήματος 7, σημειώνεται Σοβαρή Έλλειψη στο σημείο ελέγχου 12402 της υπ’ αρ. 19111/192/19 (Β’1003) υπουργικής απόφασης, και απαιτείται η διενέργεια επανελέγχου.

 

Άρθρο 11

Ταξινόμηση καινούργιων και μεταχειρισμένων οχημάτων που φέρουν σύστημα κίνησης με χρήση υγραερίου (LPG) εκ κατασκευής

1.Η ταξινόμηση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας για πρώτη φορά καινούργιων οχημάτων με σύστημα κίνησης με χρήση υγαρερίου (LPG) που χρησιμοποιούν εκ κατασκευής ως καύσιμο το υγραέριο (LPG) γίνεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο ισχύον Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης του οχήματος και στο δελτίο κοινοποίησης.

2.Ταξινόμηση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας για πρώτη φορά οχημάτων που εισάγονται στη χώρα μας με σύστημα κίνησης με χρήση υγαρερίου (LPG) εκ κατασκευής:

α) Γ ια την ταξινόμησή τους, τα οχήματα αυτά πρέπει να διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας της χώρας προηγούμενης ταξινόμησής τους και πιστοποιητικό ταξινόμησης, στα οποία να αναγράφεται το υγραέριο (LPG) ως καύσιμο. Επιπλέον, θα πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

αα) επί της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, η ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης αυτού απαιτείται να ταυτίζεται με την ημερομηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή όταν οι δυο προαναφερόμενες ημερομηνίες δεν ταυτίζονται τότε ο κάτοχος θα πρέπει να διαθέτει δελτίο κοινοποίησης είτε πιστοποιητικό συμμόρφωσης είτε βεβαίωση του επίσημου αντιπροσώπου του κατασκευαστή του οχήματος στην χώρα μας, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 9), στα οποία να αναγράφεται ως καύσιμο και το υγραέριο (LPG), είτε επί του αμαξώματος του οχήματός του να είναι τοποθετημένη η προβλεπόμενη σήμανση από τον Κανονισμό αρ. 67 σειρά τροποποιήσεων 01 της ΟΕΕ/ ΗΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 10.

αβ) ειδικότερα, για τα οχήματα που κατασκευάστηκαν σε τρίτη χώρα, επιπλέον θα πρέπει να διαθέτουν: i) τη βεβαίωση του επίσημου αντιπροσώπου του κατασκευαστή του οχήματος στην χώρα μας, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 9 συνοδευόμενη από αντίγραφο του Παραρτήματος 1 «Βασικά χαρακτηριστικά του οχήματος, του κινητήρα και των εξαρτημάτων υγραερίου» της έγκρισης τύπου του Κανονισμού αρ. 67 σειρά τροποποιήσεων 01 της ΟΕΕ/ΗΕ και ii) να είναι τοποθετημένη επί του αμαξώματος του οχήματος η προβλεπόμενη σήμανση από τον Κανονισμό αρ. 67 σειρά τροποποιήσεων 01 της ΟΕΕ/ΗΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 10 καθώς και κάθε εξάρτημα να είναι εγκεκριμένο σύμφωνα με τον προαναφερόμενο Κανονισμό, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 1.

β) Κατά τον προβλεπόμενο τεχνικό έλεγχο σε ΚΤΕΟ στα προς ταξινόμηση οχήματα αυτά, εξετάζεται εάν η δεξαμενή πρέπει να αντικατασταθεί λόγω παρόδου δεκαετίας προ του χρόνου του επόμενου τεχνικού ελέγχου.

βα) Αν η δεξαμενή πρέπει να αντικατασταθεί προ του χρόνου του επόμενου τεχνικού ελέγχου, βάσει της θεσμοθετημένης συχνότητας ελέγχου της κατηγορίας του οχήματος σύμφωνα με την υπ’ αρ. 19111/192/2019 (Β’1003) υπουργική απόφαση, τότε στο ΔΤΕ σημειώνεται, ως χρόνος επόμενου ελέγχου, η ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί η αντικατάσταση αυτή. Ο επόμενος έλεγχος χαρακτηρίζεται ως ειδικός έλεγχος μικρής έκτασης, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8913/1089/2013 (Β’ 501) κοινή υπουργική απόφαση, κατά τον οποίον το όχημα επιθεωρείται στα σημεία ελέγχου που αφορούν στη δεξαμενή και συγκεκριμένα τα σημεία 12404 έως 12408 και τα σημεία 12415 και 12416 της υπ’ αρ. 19111/192/2019 (Β’1003) υπουργικής απόφασης.

ββ) Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διενέργεια του ελέγχου είναι η υποβολή στο ΚΤΕΟ αντιγράφων παραστατικών που αποδεικνύουν την αντικατάσταση της δεξαμενής με καινούργια αυθεντική/εργοστασιακό ανταλλακτικό από εξουσιοδοτημένο επισκευαστή που λειτουργεί στο πλαίσιο του συστήματος διανομής του κατασκευαστή (π.χ. τιμολόγιο το οποίο θα φέρει την σφραγίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου και θα αναγράφει τα τεχνικά στοιχεία της δεξαμενής, καθώς και σχετική εντολή εργασίας). Στα ανωτέρω παραστατικά αναγράφεται ο σειριακός αριθμός της δεξαμενής. Στην περίπτωση που η αντικατάσταση της δεξαμενής δεν έγινε με καινούργιο αυθεντική/εργοστασιακό ανταλλακτικό δεξαμενή από εξουσιοδοτημένο επισκευαστή, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήματος 7 που αφορά στην αντικατάσταση της δεξαμενής, τα δικαιολογητικά της περ. 1.3 και της υποπερ. 1.3.2 ή της υποπερ. 1.3.1 και της υποπερ. 1.3.2 της παρ. 1 του άρθρου

6 κατά περίπτωση, απόδειξη ή τιμολόγιο αγοράς και εγκατάστασης, στα οποία θα αναγράφονται ο αριθμός πλαισίου του οχήματος στο οποίο τοποθετήθηκε, καθώς και ο σειριακός αριθμός της δεξαμενής και επιθεωρείται επιπλέον και για το σημείο 12402.1.

γ) Το ΚΤΕΟ αποστέλλει στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας αντίγραφα των ανωτέρω παραστατικών, προκειμένου να ενημερωθεί ο φάκελος του οχήματος και οφείλει να διατηρήσει στο αρχείο του τα εν λόγω παραστατικά για χρονικό διάστημα που προβλέπεται στην υπ’ αρ. 19111/192/2019 (Β’ 1003) υπουργική απόφαση.

Με την προϋπόθεση τήρησης των ανωτέρω το ΚΤΕΟ εκδίδει νέο ΔΤΕ με ημερομηνία επόμενου ελέγχου η οποία προκύπτει από την ημερομηνία του προηγούμενου τεχνικού ελέγχου (πριν την αντικατάσταση της δεξαμενής) και σύμφωνα με την συχνότητα ελέγχου ανά κατηγορία οχήματος (1 ή 2 έτη).

Κατά τον έλεγχο της δεξαμενής, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή είναι ορατή, γίνεται από κινητή κάμερα λήψη δύο (2) έγχρωμων φωτογραφιών, με ανάλυση τουλάχιστον 640×480 pixels, όπου στην πρώτη φωτογραφία διακρίνεται ευκρινώς η δεξαμενή καθώς και η επί αυτής πινακίδα σήμανσης, ενώ στη δεύτερη φωτογραφία διακρίνεται ευκρινώς μόνο η πινακίδα σήμανσης με τα στοιχεία της, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 4. Οι φωτογραφίες αυτές τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή στο αρχείο του ΚΤΕΟ και είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμες για έλεγχο νομιμότητας που αφορά στην υποχρέωση αλλαγής της δεξαμενής.

3.Απαγορεύεται η διαφοροποίηση ή η αντικατάσταση εξαρτήματος (που αφορά στο σύστημα κίνησης με υγραέριο) σε όχημα που φέρει σύστημα κίνησης με υγραέριο εκ κατασκευής, παρά μόνο στην περίπτωση που το προβλέπει ή το επιβάλλει ο κατασκευαστής του οχήματος για λόγους καλής λειτουργίας, συντήρησης και ασφάλειας του οχήματος.

 

Άρθρο 12

Διενέργεια Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου οχημάτων που χρησιμοποιούν εκ κατασκευής, ως καύσιμο το υγραέριο (LPG) για την κίνησή τους

1. Ο Περιοδικός Τεχνικός Έλεγχος των οχημάτων που χρησιμοποιούν εκ κατασκευής σύστημα κίνησης με χρήση υγραέριο (LPG) διενεργείται βάσει της νομοθετημένης συχνότητας ελέγχου:

α) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αρ. 19111/ 192/19 (Β’1003) υπουργική απόφαση, τα σημεία ελέγχου 12401 και 12402 δεν εφαρμόζονται εκτός της περίπτωσης της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

β) Επιπλέον των προβλεπόμενων στην υπ’ αρ. 19111/ 192/19 (Β’1003) υπουργική απόφαση:

βα) Διενεργούνται οπτικοί έλεγχοι σε όσα εξαρτήματα είναι άμεσα ή έμμεσα (με χρήση κατόπτρου) οπτικά προσπελάσιμα, χωρίς τη χρήση εργαλείων για την αποσυναρμολόγηση ή την αφαίρεση μέρους του οχήματος. Ειδικότερα για τον έλεγχο της δεξαμενής πρέπει να διασφαλίζεται η εφαρμογή της παρ. 2.13 του άρθρου 5, εφόσον υπήρξε αντικατάσταση της που δεν έγινε με αυθεντική/εργοστασιακό ανταλλακτικό δεξαμενή σε εξουσιοδοτημένο επισκευαστή.

ββ) Ελέγχεται η ύπαρξη, επί των οχημάτων κατηγορίας Μ2 και Μ3, των αναγνωριστικών πινακίδων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 9 του άρθρου 5.

βγ) Λαμβάνει χώρα έλεγχος των απαιτήσεων της παρ. 10 του άρθρου 6 στην περίπτωση οχήματος μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων FL, AT, EX/II και EX/III.

βδ) Εξετάζεται αν η δεξαμενή πρέπει να αντικατασταθεί λόγω παρόδου δεκαετίας προ του χρόνου του επόμενου τεχνικού ελέγχου.

Αν η δεξαμενή πρέπει να αντικατασταθεί προ του χρόνου του επόμενου τεχνικού ελέγχου, βάσει της θεσμοθετημένης συχνότητας ελέγχου της κατηγορίας του οχήματος σύμφωνα με την υπ’ αρ. 19111/192/2019 (Β’1003) υπουργική απόφαση, τότε στο ΔΤΕ σημειώνεται, ως χρόνος επόμενου ελέγχου, η ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί η αντικατάσταση αυτή. Ο επόμενος έλεγχος χαρακτηρίζεται ως ειδικός έλεγχος μικρής έκτασης, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8913/1089/2013 (Β’ 501) κοινή υπουργική απόφαση, κατά τον οποίον το όχημα επιθεωρείται στα σημεία ελέγχου που αφορούν στη δεξαμενή και συγκεκριμένα τα σημεία, 12404 έως 12408 και τα σημεία 12415 και 12416 της υπ’ αρ. 19111/192/2019 (Β’ 1003) υπουργικής απόφασης. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διενέργεια του ελέγχου είναι η υποβολή στο ΚΤΕΟ αντιγράφων των παραστατικών που αποδεικνύουν την αντικατάσταση της δεξαμενής.

Στην περίπτωση που η αντικατάσταση δεν έγινε με αυθεντική/εργοστασιακό ανταλλακτικό δεξαμενή του εν λόγω οχήματος σε εξουσιοδοτημένο επισκευαστή, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήματος 7 που αφορά στην αντικατάσταση της δεξαμενής, τα δικαιολογητικά της περ. 1.3 ή της υποπερ. 1.3.1 της παρ. 1 του άρθρου 6, κατά περίπτωση αν η αγορά της έγινε από τον εγκασταστάτη/ τεχνίτη αερίων καυσίμων του συστήματος υγραερίου στο συγκεκριμένο όχημα, ή τα δικαιολογητικά της υποπερ. 1.3.2 και της περ. 1.3 ή της υποπερ. 1.3.1 της παρ. 1 του άρθρου 6, κατά περίπτωση, αν η αγορά της δεν έγινε από τον ανωτέρω εγκασταστάτη/ τεχνίτη αερίων καυσίμων, απόδειξη ή τιμολόγιο αγοράς και εγκατάστασης, απόδειξη ή τιμολόγιο αγοράς και εγκατάστασης, στα οποία θα αναγράφονται ο αριθμός πλαισίου του οχήματος στο οποίο τοποθετήθηκε, καθώς και ο σειριακός αριθμός της δεξαμενής και επιθεωρείται επιπλέον και το σημείο 12402.1.

Το ΚΤΕΟ αποστέλλει στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας αντίγραφα των ανωτέρω παραστατικών, προκειμένου να ενημερωθεί ο φάκελος του οχήματος και οφείλει να διατηρήσει στο αρχείο του τα εν λόγω παραστατικά για χρονικό διάστημα που προβλέπεται στην υπ’ αρ. 19111/192/2019 (Β’1003) υπουργική απόφαση.

Με την προϋπόθεση τήρησης των ανωτέρω, το ΚΤΕΟ εκδίδει νέο ΔΤΕ με ημερομηνία επόμενου ελέγχου η οποία προκύπτει από την ημερομηνία του προηγούμενου τεχνικού ελέγχου (πριν την αντικατάσταση της δεξαμενής) και σύμφωνα με την συχνότητα ελέγχου ανά κατηγορία οχήματος (1 ή 2 έτη).

Κατά τον έλεγχο της δεξαμενής, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή είναι ορατή, γίνεται από κινητή κάμερα λήψη δύο (2) έγχρωμων φωτογραφιών και με ανάλυση τουλάχιστον 640×480 pixels, όπου στην πρώτη φωτογραφία διακρίνεται ευκρινώς η δεξαμενή καθώς και η επί αυτής πινακίδα σήμανσης, ενώ στη δεύτερη φωτογραφία διακρίνεται ευκρινώς μόνο η πινακίδα σήμανσης με τα στοιχεία της, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 4. Οι φωτογραφίες αυτές τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή στο αρχείο του ΚΤΕΟ και είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμες για έλεγχο νομιμότητας που αφορά στην υποχρέωση αλλαγής της δεξαμενής.

2.Στην περίπτωση που κατά τον παραπάνω οριζόμενο Περιοδικό Τεχνικό Έλεγχο διαπιστωθεί διαφοροποίηση ή αντικατάσταση ενός εκ των τριών βασικών εξαρτημάτων, δηλαδή της δεξαμενής, του εξαεριωτή/υποβιβαστή πίεσης (πνεύμονας), εφόσον υφίσταται, ή της ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου, με μη αυθεντικό/εργοστασιακό ανταλλακτικό εξάρτημα, ο εν λόγω περιοδικός έλεγχος θα πραγματοποιείται με την υποβολή στο ΚΤΕΟ: α) βεβαίωσης του αντιπροσώπου του κατασκευαστή του οχήματος στη χώρας μας όπου θα αναγράφεται το εξάρτημα ή τα εξαρτήματα που αντικαταστάθηκαν για λόγους καλής λειτουργίας/ συντήρησης του οχήματος, β) υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του υπεύθυνου τεχνίτη αερίων καυσίμων, ο οποίος διενήργησε την αντικατάσταση και τον έλεγχο συμβατότητας του νέου εξαρτήματος με το ήδη εγκατεστημένο εκ κατασκευής σύστημα υγραεριοκίνησης σύμφωνα με το υπόδειγμα του κειμένου της δήλωσης δίνεται στο Παράρτημα 7. Στην περίπτωση αυτή και για την παρ. 4 της δήλωσης του Παραρτήματος 7, συμπληρώνονται μόνο τα εξαρτήματα τα οποία είναι ορατά στον τεχνικό.

 

Άρθρο 13

Τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ και ταξινόμηση οχημάτων μετά από εγκατάσταση συστήματος κίνησης με χρήση υγραερίου (LPG) σύμφωνα με τον Κανονισμό αρ. 115 της ΟΕΕ/ΗΕ

1.Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου ως σύστημα μετασκευής υγραερίου νοείται το σύνολο των στοιχείων του εξοπλισμού κίνησης με υγραέριο το οποίο έχει εγκριθεί ως τέτοιο με τον Κανονισμό αρ. 115 της ΟΕΕ/ ΗΕ. Ένα ειδικό σύστημα μετασκευής εγκεκριμένου τύπου με υγραέριο (LPG) μπορεί να αποτελείται από αρκετά εξαρτήματα, όπως ταξινομούνται και εγκρίνονται σύμφωνα με τον Κανονισμό αρ. 67, σειρά τροποποιήσεων 01, της ΟΕΕ/ΗΕ και σύμφωνα με το ειδικό εγχειρίδιο χρήσης του οχήματος. Ο κατασκευαστής των συστημάτων μετασκευής LPG διατηρεί τα αρχικά χαρακτηριστικά του συνολικού συστήματος, για τη συγκεκριμένη οικογένεια οχημάτων για την οποία χορηγείται η έγκριση. Μόλις εγκατασταθεί το σύστημα μετασκευής στο αρχικό όχημα, το τροποποιημένο όχημα πρέπει να συμμορφώνεται με όλες τις διατάξεις του προαναφερόμενου κανονισμού για το οποίο χορηγήθηκε αρχικά η έγκριση τύπου.

2.Ορισμοί σύμφωνα με τον Κανονισμό αρ. 115 της ΟΕΕ/ΗΕ

2.1.«έγκριση συστήματος μετασκευής υγραερίου (LPG)»: η έγκριση ενός τύπου συστήματος μετασκευής που εγκαθίσταται σε μηχανοκίνητα οχήματα για τη χρήση υγραερίου (LPG).

2.2.«κατασκευαστής συστήματος μετασκευής υγραερίου (LPG)»: ο οργανισμός που δύναται αφενός να αναλάβει την ευθύνη από τεχνικής άποψης για την κατασκευή συστημάτων μετασκευής με υγραέριο (LPG) και, αφετέρου, να αποδείξει ότι διαθέτει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και τα αναγκαία μέσα για τη διενέργεια ελέγχου ποιότητας και για τη συμμόρφωση της παραγωγής.

2.2.1.Ο κατασκευαστής του συστήματος συντάσσει και εκδίδει το «εγχειρίδιο εγκατάστασης» για την εγκατάσταση των συστημάτων μετασκευής στο όχημα.

2.2.2.Ο κατασκευαστής του συστήματος συντάσσει και εκδίδει το «εγχειρίδιο χρήστη», το οποίο ενημερώνει τον τελικό χρήστη για τα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις ασφαλείας του εγκατεστημένου στο όχημα συστήματος υγραερίου (LPG).

2.3.«εγκαταστάτης συστήματος μετασκευής υγραερίου (LPG)»: ο οργανισμός που δύναται να αναλάβει την ευθύνη για την από τεχνικής άποψης σωστή και ασφαλή εγκατάσταση του εγκεκριμένου συστήματος μετασκευής με υγραέριο (LPG), σύμφωνα με τις αντίστοιχες παρ. 6.1.1.3 και 6.2.1.3 του Κανονισμού αρ. 115 της ΟΕΕ/ΗΕ.

2.4.«μητρικό όχημα»: το όχημα που έχει επιλεγεί ως το όχημα επάνω στο οποίο εφαρμόζονται προς επίδειξη οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και στο οποίο αναφέρονται τα οχήματα της ίδιας «οικογένειας», όπως η «οικογένεια» ορίζεται στις παρ. 2.5.1 του Κανονισμού αρ. 115 της ΟΕΕ/ΗΕ.

2.5.«Σύστημα κυρίου – υποτελούς»: σύστημα μετασκευής στο οποίο η μονάδα ηλεκτρονικού ελέγχου (ΜΗΕ) (Electronic Control Unit – ECU) του υγραερίου (LPG) είναι σε θέση να μετατρέψει τη στρατηγική ελέγχου της ΜΗΕ της βενζίνης σε λειτουργία για το υγραέριο (LPG).

3.Έγκριση και σήμανση του συστήματος μετασκευής υγραερίου σύμφωνα με τον Κανονισμό αρ. 115 της ΟΕΕ/ ΗΕ:

3.1.Όλα τα συστήματα μετασκευής υγραερίου που είναι εγκατεστημένα στο όχημα που ανήκει στην οικογένεια και τα οποία είναι εγκεκριμένα με τον Κανονισμό αρ. 115 της ΟΕΕ/ΗΕ, πρέπει να φέρουν αναγνωριστική πινακίδα, όπου αναγράφεται ο αριθμός έγκρισης και οι τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 11. Η πινακίδα αυτή, την ευθύνη τοποθέτησης της οποίας έχει ο εγκαταστάτης του συστήματος μετασκευής υγραερίου (LPG), πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του οχήματος (δηλ. να είναι σταθερά τοποθετημένη στο σώμα αυτού), να είναι ευανάγνωστη και ανεξίτηλη.

3.2.Όλα τα στοιχεία του συστήματος μετασκευής πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου ως επιμέρους στοιχεία σύμφωνα με τον Κανονισμό αρ. 67 σειρά τροποποιήσεων 01 της ΟΕΕ/ΗΕ και πρέπει να φέρουν τη σήμανση που προβλέπεται από τον Κανονισμό και περιγράφεται στο άρθρο 4, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 1.

3.3.Το σύστημα μετασκευής υγραερίου (LPG) που τοποθετείται στο όχημα με τον προσήκοντα τρόπο, όπως αυτός περιγράφεται στο εγχειρίδιο εγκατάστασης που εκδίδει ο κατασκευαστής αυτού, πρέπει να τηρεί τις απαιτήσεις εγκατάστασης του Κανονισμού αριθ. 67, σειρά τροποποιήσεων 01, της ΟΕΕ/ΗΕ. Σχετικά με τη στερέωση της δεξαμενής καυσίμου, θεωρείται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του Κανονισμού αρ. 67, σειρά τροποποιήσεων 01, της ΟΕΕ/ΗΕ, εάν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του Παραρτήματος Δ του Κανονισμού αρ. 115 της ΟΕΕ/ ΗΕ. Το εγχειρίδιο εγκατάστασης καθοδηγεί τον υπεύθυνο εγκατάστασης όσον αφορά στη σωστή συναρμολόγηση των συστημάτων υγραερίου (LPG) και πρέπει να είναι γραμμένο στη γλώσσα της χώρας για την οποία προορίζεται το σύστημα μετατροπής, ή τουλάχιστον στα αγγλικά. Το εγχειρίδιο εγκατάστασης περιλαμβάνει το πρόγραμμα συντήρησης το οποίο προσδιορίζει όλες τις συνήθεις διαδικασίες συντήρησης στις οποίες πρέπει να υποβάλλονται τα επιμέρους εξαρτήματα, καθώς και ολόκληρο το σύστημα κατά τη διάρκεια της ζωής τους (χρόνος και χιλιόμετρα του οχήματος) καθώς και προσδιορίζει τις γνώσεις που απαιτούνται για την εγκατάσταση/ συντήρηση του συστήματος.

3.4.Η συντήρηση του συστήματος μετασκευής υγραερίου (LPG) γίνεται όπως ορίζεται στο «Εγχειρίδιο χρήστη», που προβλέπεται από τον Κανονισμό αρ. 115 της ΟΕΕ/ΗΕ. Το εγχειρίδιο αυτό ενημερώνει τον τελικό χρήστη για τα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις ασφαλείας του εγκατεστημένου στο όχημά του συστήματος LPG, θεωρείται αναπόσπαστο μέρος του συστήματος και επομένως παραδίδεται στον κάτοχο του οχήματος. Το εγχειρίδιο χρήστη συντάσσεται από τον κατασκευαστή του συστήματος μετασκευής LPG στη γλώσσα της χώρας για την οποία προορίζεται το σύστημα. Το εγχειρίδιο χρήστη πρέπει να αναφέρει τον τύπο και την έκδοση του προϊόντος καθώς και το έτος παραγωγής για το οποίο ισχύει.

4.Ειδικός τεχνικός έλεγχος

4.1.Ειδικός τεχνικός έλεγχος για εγκατάσταση του συστήματος μετασκευής υγραερίου (LPG) στο όχημα στη χώρα μας:

4.1.1Διενεργείται ο ειδικός τεχνικός έλεγχος της μετασκευής με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 7, με τη μόνη διαφορά ότι ελέγχεται η ύπαρξη της σήμανσης και των δικαιολογητικών των περ. 3.1 έως 3.4 της παρ. 3 ανωτέρω και ο έλεγχος της εγκατάστασης γίνεται με βάση τα αναφερόμενα στο «Εγχειρίδιο εγκατάστασης» και κατατίθεται η υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήματος 12.

4.2.Ειδικός τεχνικός έλεγχος για εγκατάσταση του συστήματος μετασκευής υγραερίου στο όχημα σε χώρα προηγούμενης ταξινόμησής τους

4.2.1Οχήματα τα οποία έχουν μετασκευαστεί σε χώρα προηγούμενης ταξινόμησή τους και εισάγονται στη χώρα μας ως μεταχειρισμένα, προσκομίζονται από τον κάτοχό τους ή εξουσιοδοτημένο από αυτό εκπρόσωπό τους σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό ΚΤΕΟ για τη διενέργεια ειδικού τεχνικού ελέγχου. Ο ειδικός έλεγχος διενεργείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 7, με τη μόνη διαφορά ότι ελέγχεται η ύπαρξη της σήμανσης και των δικαιολογητικών των περ. 3.1 έως 3.4 της παρ. 3 ανωτέρω και ο έλεγχος της εγκατάστασης γίνεται με βάση τα αναφερόμενα στο «Εγχειρίδιο εγκατάστασης» και κατατίθεται η υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήματος 13.

5.Ταξινόμηση

5.1.Για οχήματα μετασκευασμένα στη χώρα μας, μετά τη διενέργεια του ειδικού τεχνικού ελέγχου από το ΚΤΕΟ ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 7.

5.2.Για οχήματα μετασκευασμένα σε χώρα προηγούμενης ταξινόμησής τους, μετά τη διενέργεια του ειδικού τεχνικού ελέγχου από το ΚΤΕΟ ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 6 του άρθρου 8.

6.Περιοδικός τεχνικός έλεγχος

Κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο οχήματος στο οποίο έχει τοποθετηθεί σύστημα μετασκευής υγραερίου σύμφωνα με τον Κανονισμό αρ. 115 του ΟΕΕ/ΗΕ, εφαρμόζεται το άρθρο 10 με τη διαφοροποίηση ότι οι αναφερόμενες στην παρ. 1 αυτού υπεύθυνες δηλώσεις συντάσσονται σύμφωνα με τα υποδείγματα των Παραρτημάτων 12 ή 13, κατά περίπτωση.

7.Η απεγκατάσταση ενός συστήματος μετασκευής υγραερίου, επιτρέπεται και λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο εγχειρίδιο τελικού χρήστη, λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στο άρθρο 9.

 

Άρθρο 14

Χρήση Μεταχειρισμένων Εξαρτημάτων

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται και κατά την τοποθέτηση μεταχειρισμένων εξαρτημάτων υγραερίου (LPG) μόνο στην περίπτωση που τόσο τα εξαρτήματα όσο και τα οχήματα από τα οποία απεγκαθίσταται και επανεγκαθίσταται αυτά, είναι του ιδίου ιδιοκτήτη.

 

Άρθρο 15

Έκδοση υπεύθυνων δηλώσεων του ν. 1599/1986 και τρόποι υποβολής ή/και αποστολής τους

1.Συστήνεται για λόγους διαφάνειας και απλούστευσης διαδικασιών, η έκδοση ψηφιακά υπογεγραμμένων Υπευθύνων Δηλώσεων ή Πρακτικών Έγκρισης ή Απόρριψης Μετασκευής ή οποιασδήποτε βεβαίωσης απαιτείται σύμφωνα με την παρούσα.

Η έκδοση των ανωτέρω πραγματοποιείται από πιστοποιημένους χρήστες μέσω της διαδικτυακής πύλης gov. gr ή με το δικαίωμα χρήσης ψηφιακής υπογραφής.

Η αποστολή των ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων δύναται να εκτελείται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

2.Για τα ψηφιακά υπογεγραμμένα έγγραφα ισχύουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2672/1998 (Λ’ 290), του π.δ. 150/2001 (Λ’ 125) και του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23 ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ (L 257).

3.Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η ανωτέρω δυνατότητα έκδοσης ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων, αυτά θεωρούνται για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.

4.Επισημαίνεται ότι δεν είναι αποδεκτά από τα ΚΤΕΟ και τις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών φωτοαντίγραφα ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων.

5.Οι υπεύθυνες δηλώσεις που εκδίδονται από τεχνίτες συστημάτων αερίων καυσίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας πρέπει να συνοδεύονται από φωτοτυπία της άδειας άσκησης ή αναγγελίας έναρξης του επαγγέλματός τους, καθώς και του αποδεικτικού επιμόρφωσής τους σχετικά με το πλαίσιο και τις απαιτήσεις των οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων FL, AT, EX/II και EX/III εάν πρόκειται για τέτοιου είδους οχήματα.

 

Άρθρο 16

Καταργούμενες διατάξεις

1. Από την ισχύ της παρούσης καταργείται η υπ’ αρ. ΦΑ1/59683/3936/2015 (B’ 2733) υπουργική απόφαση καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει το θέμα διαφορετικά.

2. Από την ισχύ της παρούσης δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 6 της υπ’ αρ. 5015968/2915/2009 (Β’ 798) κοινής υπουργικής απόφασης καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει το θέμα διαφορετικά.

 

Άρθρο 17

Μεταβατικές διατάξεις

Η εφαρμογή της παρ. 1.3 του άρθρου 6 αρχίζει τρεις (3) μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας.

 

Άρθρο 18

Τελικές διατάξεις

Για την έκδοση του νέου εντύπου άδειας κυκλοφορίας του οχήματος μετά την μετασκευή του, στην οποία αναγράφεται στο πεδίο (Ρ.3) «ΤΥΠΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ» ο νέος κωδικός καυσίμου και στο χώρο των παρατηρήσεων τίθεται κωδικός ανάλογα των περ. 2.22 ή 2.23 της παρ. 2 του άρθρου 2, δεν απαιτείται η καταβολή τέλους.

 

Άρθρο 19

Παραρτήματα

Τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 13 επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ LPG

(για τον Κανονισμό αρ. 67)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ

ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ή/ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΒΙΒΑΣΤΗ ΠΙΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (LPG)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ

ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΤΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΑ LPG

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Μ2 ΚΑΙ Μ3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΗΣΑΝΤΟΣ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

(για τον Κανονισμό αρ. 67 της ΟΕΕ/ΗΕ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΗΣΑΝΤΟΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

(για τον Κανονισμό αρ. 67 της ΟΕΕ/ΗΕ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΗΣΑΝΤΟΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

(για τον Κανονισμό αρ. 67 της ΟΕΕ/ΗΕ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΗΣΑΝΤΟΣ ΤΗΝ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (LPG)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ

ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (LPG)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10

ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ ΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (LPG)

(για τον Κανονισμό αρ. 67 της ΟΕΕ/ΗΕ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11

ΣΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΣΚΕΥΗΣ LPG

(για τον Κανονισμό αρ. 115 της ΟΕΕ/ΗΕ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΗΣΑΝΤΟΣ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (για τον Κανονισμό αρ. 115 της ΟΕΕ/ΗΕ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΗΣΑΝΤΟΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

(για Κανονισμό αρ. 115 της ΟΕΕ/ΗΕ)

 

Άρθρο 20

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παπάγου, 22 Σεπτεμβρίου 2022

 

 

Μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.

ΥΑ 2919572022 (ΦΕΚ5060Β 28-09-2022)