ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Παπάγου, 9 Νοεμβρίου 2022
Αριθ. πρωτ.: 350919

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση δημοσίευσης στο ΦΕΚ Β΄ 5060/28-9-2022 της υπ’ αρ. 291957/2022 υπουργικής
απόφασης, που αφορά στον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο
καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση υγραερίου (LPG) για την κίνηση αυτοκινήτων οχημάτων, καθώς
και των όρων και προϋποθέσεων ελέγχου και ασφαλούς κυκλοφορίας των εκ κατασκευής και εκ
μετασκευής υγραεριοκίνητων οχημάτων.

ΣΧΕΤ: α) Η υπ’ αρ. 291957/22-9-2022 (Β΄ 5060) (ΑΔΑ: 6ΙΙΘ465ΧΘΞ-31Σ) υ.α.
β) Η υπ’ αρ. ΦΑ1/59683/3936/2015 (B΄ 2733) υ.α.

Σας γνωστοποιούμε ότι, στις 28-9-2022 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 5060, η υπ’ αρ. 291957/2022
υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: 6ΙΙΘ465ΧΘΞ-31Σ) [(α) σχετ.], η οποία καταργεί την υπ’ αρ.
ΦΑ1/59683/3936/2015 (B΄ 2733) (β) σχετ. υπουργική απόφαση.
Η νέα απόφαση επιφέρει, σε σχέση με την παλιά, αλλαγές στη διαδικασία ταξινόμησης και διενέργειας
τεχνικού ελέγχου (ειδικού και περιοδικού) των «εκ μετασκευής» και «εκ κατασκευής» οχημάτων που
κινούνται και με καύσιμο υγραέριο (LPG), οι οποίες παρατίθενται παρακάτω:

Α) «ΕΚ ΜΕΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΑ»
1) Για τα μετασκευασμένα οχήματα στη χώρα μας:
1.1) Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 της (α) σχετ. υ.α., για την ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου και
τον εξαεριωτή/υποβιβαστή πίεσης (εφόσον υφίσταται σαν εξάρτημα), απαιτούνται πλέον τρία (3)
έγγραφα:
α) Βεβαίωση (δήλωση συμμόρφωσης) του εργοστασίου κατασκευής για τα εν λόγω ειδικά εξαρτήματα
(υποπαρ. 1.1 και περ. 1.1.1 και 1.1.2 της παρ. 1) και
β) Επιστολή του εργοστασίου κατασκευής για τον ορισμό αντιπροσώπου ή εισαγωγέα των εν λόγω
ειδικών εξαρτημάτων στη χώρα μας (υποπερ. 1.1.2.1 και 1.1.2.2 της παρ. 1) και
γ) Βεβαίωση του αντιπροσώπου του κατασκευαστή ή εισαγωγέα στη χώρα μας για τα εν λόγω ειδικά
εξαρτήματα (υποπαρ. 1.2 της παρ. 1)
1.2) Σύμφωνα με την παρ. 1.3 του άρθρου 6 της (α) σχετ. υ.α., για την δεξαμενή που τοποθετείται στο
όχημα απαιτείται έγγραφο (βεβαίωση ή πιστοποιητικό, ή άλλης μορφής έγγραφο) του κατασκευαστή της

δεξαμενής στο οποίο να αναγράφονται τα στοιχεία της δεξαμενής. Εναλλακτικά, στην περίπτωση που ο
κατασκευαστής δεν χορηγεί το ανωτέρω έγγραφο, ή δεν παρέχονται επαρκή στοιχεία για την
ταυτοποίηση της δεξαμενής, τότε ο αντιπρόσωπος ή ο εισαγωγέας του κατασκευαστή της εν λόγω
δεξαμενής στη χώρα μας, χορηγεί σχετική βεβαίωση.
Ειδικότερα, στην περίπτωση που ο εκδότης του παραστατικού πώλησης της δεξαμενής προς τον
ιδιοκτήτη του οχήματος, δεν ταυτίζεται με τον διενεργήσαντα την εγκατάσταση του συστήματος
υγραερίου, τότε ο εκδότης του παραστατικού συντάσσει υπεύθυνη δήλωση για το ότι η συγκεκριμένη
δεξαμενή που αντιστοιχεί στο παραστατικό πώλησης είναι καινούργια και αμεταχείριστη και έχει
κατασκευαστεί και εγκριθεί βάσει του Κανονισμού αρ. 67 σειρά τροποποιήσεων 01 της ΟΕΕ/ΗΕ.
1.3) Σύμφωνα με την παρ. 2.2 της παρ. 2 του άρθρου 6 της (α) σχετ. υ.α., ο κατασκευαστής της δεξαμενής
φέρει την ευθύνη ότι η δεξαμενή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού αρ. 67 σειρά
τροποποιήσεων 01 της ΟΕΕ/ΗΕ. Ο αντιπρόσωπος ή ο εισαγωγέας ή ο διανομέας της δεξαμενής καθώς
και ο εκδότης του παραστατικού πώλησης της δεξαμενής στον ιδιοκτήτη του οχήματος φέρουν την
ευθύνη ότι η δεξαμενή είναι γνήσια, καινούργια και αμεταχείριστη.
1.4) Σύμφωνα με την παρ. 2.3 του άρθρου 6 της (α) σχετ. υ.α., o τεχνίτης αερίων καυσίμων, ο οποίος
εγκαθιστά την δεξαμενή στο όχημα, φέρει την ευθύνη ότι η δεξαμενή, από τη στιγμή που αγοράστηκε
και μέχρι την τοποθέτησή της στο συγκεκριμένο όχημα, δεν έχει τοποθετηθεί σε άλλο όχημα, και ότι η
εγκατάστασή της έχει γίνει σωστά, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις απαιτήσεις της
παρούσας.
1.5) Σύμφωνα με την παρ. 3 του Παραρτήματος 5, όπως αυτό προβλέπεται στην περ. αα) της παρ. 1.α)
του άρθρου 7 της (α) σχετ. υ.α., σχετικά με την απαίτηση αναγραφής των αριθμών πρωτοκόλλων των
κοινοποιημένων εξαρτημάτων του συστήματος υγραεριοκίνησης, ο αριθμός πρωτοκόλλου κάθε
εξαρτήματος μπορεί να αναγράφεται στην παρ. 5 του Παραρτήματος, μετά τον αριθμό σειράς του κάθε
εξαρτήματος, αντί συνολικά στην παρ. 3.
1.6) Σύμφωνα την παρ. 4 του άρθρου 7 της (α) σχετ. υ.α., αν η πινακίδα σήμανσης της δεξαμενής δεν
είναι ορατή δεν διενεργείται ο ειδικός έλεγχος. Επίσης, κατά τον έλεγχο της δεξαμενής, γίνεται από
κινητή κάμερα λήψη δύο (2) έγχρωμων φωτογραφιών για την εύκολη ταυτοποίηση της δεξαμενής και
της πινακίδας σήμανσης επί αυτής. Οι φωτογραφίες αυτές τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή στο αρχείο
του ΚΤΕΟ και είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμες για έλεγχο νομιμότητας που αφορά στην υποχρέωση
αλλαγής της δεξαμενής.
1.7) Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 10 της (α) σχετ. υ.α., στην περίπτωση μη εύρεσης της αρχικής
υπεύθυνης δήλωσης του τεχνίτη αερίων καυσίμων για την εγκατάσταση του συστήματος υγραερίου στο
εν λόγω όχημα [βλ. Παράρτημα 5 της (α) σχετ. υ.α.)], εκδίδεται νέα υπεύθυνη δήλωση ελέγχου του
συστήματος υγραερίου (καλής λειτουργίας) [βλ. Παράρτημα 6 της (α) σχετ. υ.α.)], η οποία εφεξής
λαμβάνεται ως η αρχική δήλωση εγκατάστασης.
1.8) Ορίζεται επιπλέον διαδικασία για τον έλεγχο της γνησιότητας των εξαρτημάτων και τον
χαρακτηρισμό τους ως καινουργή, με την απαίτηση αναγραφής του σειριακού αριθμού τουλάχιστον των
τριών βασικών εξαρτημάτων που εγκαθίστανται στο όχημα τόσο στην βεβαίωση του κατασκευαστή/
αντιπροσώπου ή εισαγωγέα [βλ. Παραρτήματα 2 και 3 της (α) σχετ. υ.α.], όσο και στην υπεύθυνη δήλωση
του τεχνίτη αερίων καυσίμων [βλ. Παραρτήματα 5, 6, 7 και 8 της (α) σχετ. υ.α.)].

2) Για τα μετασκευασμένα οχήματα σε χώρα προηγούμενης ταξινόμησή τους (ΕΕ ή τρίτη χώρα)
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 της (α) σχετ. υ.α., εφεξής, οχήματα τα οποία έχουν μετασκευαστεί
σε χώρα προηγούμενης ταξινόμησής τους (ΕΕ ή τρίτη χώρα) και εισάγονται στη χώρα μας ως
μεταχειρισμένα, προσκομίζονται από τον κάτοχό τους ή εξουσιοδοτημένο από αυτό εκπρόσωπό τους στα
ΚΤΕΟ για τη διενέργεια ειδικού τεχνικού ελέγχου πριν από την ταξινόμησή τους.
3) Σχετικά με την διαφοροποίηση/αντικατάσταση εξαρτημάτων σε μετασκευασμένα οχήματα
Σύμφωνα με την παρ. 3α) του άρθρου 10 της (α) σχετ. υ.α., καταργείται η εκ νέου διενέργεια ειδικού
τεχνικού ελέγχου στα ΚΤΕΟ, που προβλεπόταν στην (β) σχετ. απόφαση στην περίπτωση διαπίστωσης
διαφοροποίησης ή αντικατάστασης της ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου ή του εξαερωτή/ υποβιβαστή
πίεσης ή της δεξαμενής των μετασκευασμένων οχήματος κατηγοριών Μ και Ν, ενώ σύμφωνα με την παρ.
3β) του αυτού άρθρου εξακολουθεί να ισχύει για τα οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων FL,
AT, EX/II και EX/IIΙ.
Β) «ΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΑ»
1) Σχετικά με την ταξινόμηση καινουργών «εκ κατασκευής» οχημάτων
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 της (α) σχετ. υ.α., η ταξινόμηση καινουργών οχημάτων που φέρουν
σύστημα κίνησης με χρήση υγραερίου (LPG) «εκ κατασκευής» γίνεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα
στο ισχύον Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης του οχήματος και στο δελτίο κοινοποίησης και πλέον δεν
απαιτείται βεβαίωση του επίσημου εισαγωγέα του κατασκευαστή του οχήματος.
2) Σχετικά με την ταξινόμηση μεταχειρισμένων «εκ κατασκευής» οχημάτων
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 11 της (α) σχετ. υ.α., Η ταξινόμηση μεταχειρισμένων οχημάτων που
φέρουν σύστημα κίνησης με χρήση υγραερίου (LPG) «εκ κατασκευής» γίνεται σύμφωνα με τα
αναγραφόμενα στην άδεια κυκλοφορίας της χώρας προηγούμενης ταξινόμησής τους (υπό την
προϋπόθεση ότι η επί της άδειας αυτής ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης του οχήματος, ταυτίζεται με την
ημερομηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας αυτού) και το πιστοποιητικό ταξινόμησης, στα οποία να
αναγράφεται το υγραέριο (LPG) ως καύσιμο και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται αναλυτικά στην
απόφαση.
Σε περίπτωση αμφιβολίας ή όταν οι δυο προαναφερόμενες ημερομηνίες δεν ταυτίζονται τότε ο κάτοχος
θα πρέπει να διαθέτει δελτίο κοινοποίησης είτε πιστοποιητικό συμμόρφωσης είτε βεβαίωση του επίσημου
αντιπροσώπου του κατασκευαστή του οχήματος στην χώρα μας [σύμφωνα με το Παράρτημα 9 της (α)
σχετ. υ.α.], στα οποία να αναγράφεται ως καύσιμο και το υγραέριο (LPG), είτε επί του αμαξώματος του
οχήματός του να είναι τοποθετημένη η προβλεπόμενη σήμανση από τον Κανονισμό αρ. 67 σειρά
τροποποιήσεων 01 της ΟΕΕ/ΗΕ.
3) Σχετικά με την ταξινόμηση «εκ κατασκευής» οχημάτων που κατασκευάστηκαν σε τρίτη χώρα
Σύμφωνα με την περ. αβ) της παρ. 2α) του άρθρου 11 της (α) σχετ. υ.α., τα οχήματα αυτά θα πρέπει
επιπλέον:
α) να διαθέτουν βεβαίωση του επίσημου αντιπροσώπου του κατασκευαστή του οχήματος στην χώρα μας,
β) να διαθέτουν αντίγραφο του Παραρτήματος 1 «Βασικά χαρακτηριστικά του οχήματος, του κινητήρα
και των εξαρτημάτων υγραερίου» της έγκρισης τύπου του Κανονισμού αρ. 67 σειρά τροποποιήσεων 01
της ΟΕΕ/ΗΕ και
γ) να έχουν τοποθετημένη επί του αμαξώματος του οχήματος την προβλεπόμενη σήμανση από τον
Κανονισμό αρ. 67 σειρά τροποποιήσεων 01 της ΟΕΕ/ΗΕ

4) Σχετικά με την αντικατάσταση εξαρτημάτων σε «εκ κατασκευής» οχήματα
Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 11 της (α) σχετ. υ.α., απαγορεύεται η διαφοροποίηση ή η
αντικατάσταση εξαρτήματος (που αφορά στο σύστημα κίνησης με υγραέριο) σε όχημα που φέρει
σύστημα κίνησης με υγραέριο εκ κατασκευής, παρά μόνο στην περίπτωση που το προβλέπει ή το
επιβάλλει ο κατασκευαστής του οχήματος για λόγους καλής λειτουργίας, συντήρησης και ασφάλειας του
οχήματος.
5) Σχετικά με την διαφοροποίηση/αντικατάσταση εξαρτημάτων σε «εκ κατασκευής» οχήματα
5.1) Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 12 της (α) σχετ. υ.α, στην περίπτωση διαπίστωσης
διαφοροποίησης ή αντικατάστασης της ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου, του εξαεριωτή/υποβιβαστή
πίεσης ή της δεξαμενής του οχήματος, διακρίνονται δυο περιπτώσεις σε σχέση με το ανταλλακτικό
εξάρτημα:
α) αν το ανταλλακτικό εξάρτημα είναι αυθεντικό/εργοστασιακό1 και η αλλαγή έγινε σε εξουσιοδοτημένο
συνεργείο του κατασκευαστή που διαθέτει υπεύθυνο τεχνίτη αερίων καυσίμων, τότε η αυθεντικότητα του
ανταλλακτικού θα ελέγχεται από το παραστατικό (απόδειξη/ τιμολόγιο/ δελτίο αποστολής) το οποίο θα
φέρει το λογότυπο του εξουσιοδοτημένου συνεργείου, την αναφορά στο ανταλλακτικό που
διαφοροποιήθηκε με τον αντίστοιχο σειριακό αριθμό του και στον χώρο των παρατηρήσεων του
παραστατικού θα αναγράφεται «Έγινε χρήση ανταλλακτικού που διατίθεται από τον κατάλογο
ανταλλακτικών του κατασκευαστή για το συγκεκριμένο όχημα με αριθμό πλαισίου
…………………………..». Τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία μπορούν να ελέγχονται από την επίσημη
ιστοσελίδα του αντιπροσώπου του κατασκευαστή στη χώρα μας.
β) αν το ανταλλακτικό εξάρτημα είναι μη αυθεντικό/εργοστασιακό ή/και η αλλαγή έγινε σε μη
εξουσιοδοτημένο συνεργείο του κατασκευαστή, τότε ο αντιπρόσωπος του κατασκευαστή του οχήματος
στη χώρας μας παρέχει βεβαίωση στην οποία αναγράφεται το εξάρτημα ή τα εξαρτήματα που
αντικαταστάθηκαν για λόγους καλής λειτουργίας, συντήρησης και ασφάλειας του οχήματος, σύμφωνα
με το υπόδειγμα του Παραρτήματος της παρούσας και υποβάλλεται και υπεύθυνη δήλωση του
διενεργήσαντος την διαφοροποίηση ή την αντικατάσταση υπεύθυνου τεχνίτη αερίων καυσίμων [βλ.
Παράρτημα 7 της (α) σχετ. υ.α.]. Ειδικότερα, στην περίπτωση αντικατάστασης της δεξαμενής, ισχύει η
διαδικασία, όπως και για τα «εκ μετασκευής» οχήματα.
6) Σχετικά με την απεγκατάσταση συστήματος υγραερίου από τα «εκ κατασκευής» οχήματα
Σύμφωνα με την παρ. 1β) του άρθρου 9 της (α) σχετ. υ.α. απαγορεύεται πλέον η απεγκατάσταση του
συστήματος υγραερίου από τα «εκ κατασκευής» οχήματα.
Γ) ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 15 της (α) σχετ. υ.α. δίνεται η δυνατότητα έκδοσης και αποστολής ψηφιακά
υπογεγραμμένων Υπευθύνων Δηλώσεων ή Πρακτικών Έγκρισης ή Απόρριψης Μετασκευής ή
οποιασδήποτε βεβαίωσης απαιτείται από τις διατάξεις της απόφασης. Η έκδοση των ανωτέρω
πραγματοποιείται από πιστοποιημένους χρήστες μέσω της διαδικτυακής πύλης gov.gr ή με το δικαίωμα
χρήσης ψηφιακής υπογραφής. Η αποστολή των ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων δύναται να
εκτελείται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

1 Αυθεντικό/ εργοστασιακό ανταλλακτικό εξάρτημα είναι αυτό που διατίθεται από τον κατάλογο ανταλλακτικών
του κατασκευαστή του οχήματος, για το συγκεκριμένο όχημα βάσει του αριθμού πλαισίου του.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (LPG) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

(για τα εκ κατασκευής οχήματα σύμφωνα με τον Κανονισμό αρ. 67 της ΟΕΕ/ΗΕ)
1. Ο υπογράφων …………………………………. (ονοματεπώνυμο), ως νόμιμος εκπρόσωπος της
εταιρείας …………………………… (επωνυμία εταιρείας) με ΑΦΜ ……………………., η οποία
εδρεύει στην πόλη ….……………, οδός …………………… αριθ. ……., ΤΚ………, Δήμου
……………………….., ως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος/εκπρόσωπος του κατασκευαστή του οχήματος
LPG (αποκλειστικός διανομέας ή εισαγωγέας καινούργιων οχημάτων) του κατασκευαστικού οίκου του
οχήματος ……………………. (επωνυμία κατασκευαστικού οίκου) στην Ελλάδα, βεβαιώνω ότι,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπ’ αρ. ………………………………………. υπουργικής απόφασης, το
όχημα με τα κάτωθι στοιχεία:
i) Αριθμός κυκλοφορίας: ……………………………….
ii) Μάρκα (D.1): ………………………………
iii) Τύπος (D.2): ………………………………..
iv) Εμπορική Ονομασία (D.3): …………………………………
v) Αριθμός αναγνώρισης οχήματος (Ε): ……………………….
vi) Αριθμός αναγνώρισης κινητήρα (P.5): ……………………………..
vii) Περιβαλλοντική οδηγία (V.9): ………………….
οφείλει να αντικαταστήσει τα παρακάτω εξαρτήματα …………………………… για λόγους καλής
λειτουργίας, συντήρησης και ασφάλειας του οχήματος.
2. Η παρούσα βεβαίωση χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση κατόπιν σχετικού αιτήματος του ιδιοκτήτη
του οχήματος.

 

Μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.

Ψ781465ΧΘΞ-8ΕΘ