Λεωφόρος Λαυρίου 109, Γλυκά Νερά Αττικής
Ακολουθήστε μας

Εγγραφή Μέλους

ΑρχικήΜέληΕγγραφή Μέλους
Τακτικά & έκτακτα μέλη

Αίτηση εγγραφής νέου μέλους

Για να εγγραφείτε μέλος στον Σύνδεσμο Εναλλακτικών Καυσίμων Οχημάτων Ελλάδος επιλέξτε παρακάτω τη φόρμα εγγραφής τακτικού ή έκτακτου μέλους. Περισσότερες λεπτομέρειες για τα δύο είδη μελών θα βρείτε εδώ.

Η αίτηση εγγραφής σας θα ελεγχθεί από τους υπεύθυνους και θα ενημερωθείτε για σχετικά την έγκριση της, ενώ παράλληλα θα σας αποτελεί κωδικός σύνδεσης στην ιστοσελίδα μας.

Στοιχεία Επιχείρησης


Στοιχεία Α' Νομίμου Εκπροσώπου

Στοιχεία Β' Νομίμου Εκπροσώπου


Συνημμένα Έγγραφα

Συνημμένα, υποβάλουμε φωτοαντίγραφα τα ακόλουθα έγγραφα και δηλώνουμε ότι θα προσκομίσουμε κάθε άλλο έγγραφο μας ζητηθεί από το σωματείο, προκειμένου να αξιολογηθεί η παρούσα αίτησή μας:

Α/Α

Α. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ:

1

Άδεια λειτουργίας επιχείρησης

2

Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος του υπεύθυνου τεχνίτη αεριών καυσίμων

3

Αν ο υπεύθυνος τεχνίτη αεριών καυσίμων είναι υπάλληλος θα χρηστή και μια βεβαίωση από την επιχείρηση ότι εργάζεται με σύμβαση αορίστου χρόνου.

4

Καταστατικό επιχείρησης

5

Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας(Εκπρόσωπος 1)

6

Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (Εκπρόσωπος 2) *

Α/Α

Β. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ:

1

Άδεια λειτουργίας επιχείρησης

2

Καταστατικό επιχείρησης

3

Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (Εκπρόσωπος Α)

4

Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (Εκπρόσωπος Β) *

Αν ο/η αιτών/ουσα είναι ταυτόχρονα και εισαγωγέας και εγκαταστάτης θα πρέπει να προσκομίσει τα Α & Β των παραπάνω δικαιολογητικών.

* Αν υπάρχει και χωρίς υποχρέωση να εγγραφεί

Επιλέξτε όλα τα απαραίτητα έγγραφα
Επιλέξτε όλα τα σχετικά αρχεία

Αίτηση Εγγραφής

Με την παρούσα, αιτούμαστε την εγγραφή μας ως Τακτικών  Μελών του σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ».

Δηλώνουμε δε ότι:

α) τα ανωτέρω στοιχεία μας είναι αληθή και ότι σε περίπτωση τροποποίησης τους, θα ενημερώνουμε άμεσα το σωματείο,

β) λάβαμε γνώση του ισχύοντος καταστατικού του σωματείου και αποδεχόμαστε αυτό καθώς και τις μέχρι τώρα νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης ανεπιφύλακτα, 

γ) ο νόμιμος εκπρόσωπός μας δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για εσχάτη προδοσία, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, δωροδοκία και δωροληψία, λιποταξία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, για εγκλήματα κατά των ηθών των άρθρων 336-353 Π.Κ., για συκοφαντική δυσφήμιση, για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, για παράβαση του νόμου περί μεσαζόντων, για παράβαση του Δ΄ ψηφίσματος της Ε΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων καθώς και σε στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση και

δ) μετά την αποδοχή μας ως μέλος του άνω σωματείου, από το αρμόδιο όργανό του, θα καταβάλλουμε άμεσα και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση την καθορισθείσα από το ΔΣ συνδρομή μου για το τρέχον έτος καθώς και το δικαίωμα εγγραφή μας.

Δήλωση Συγκατάθεσης:

Με την υπογραφή της παρούσας δηλώνουμε ρητά και χωρίς επιφύλαξη τη συγκατάθεσή μας για την συλλογή, φύλαξη και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων GDPR, μόνο για τους σκοπούς του άνω σωματείου σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία.

Δηλώνουμε ότι συμφωνούμε με τα παραπάνω
   

Ατομικά Στοιχεία Αιτούντος

Στοιχεία Κατοικίας - Διαμονής

Στοιχεία Επικοινωνίας

Συνημμένα Έγγραφα

Συνημμένα, υποβάλω τα ακόλουθα έγγραφα και δηλώνω ότι θα προσκομίσω κάθε άλλο έγγραφο μου ζητηθεί από το σωματείο, προκειμένου να αξιολογηθεί η παρούσα αίτησή μου (επιλέξτε ταυτόχρονα όλα τα αρχεία):

Επιλέξτε όλα τα απαραίτητα έγγραφα

Αίτηση Εγγραφής

Με την παρούσα, αιτούμαι την εγγραφή μου ως έκτακτου Μέλους του σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ».

Δηλώνω δε ότι:

α) τα ανωτέρω στοιχεία μου είναι αληθή και ότι σε περίπτωση τροποποίησης τους, θα ενημερώνω άμεσα το σωματείο,

β) έλαβα γνώση του ισχύοντος καταστατικού του σωματείου και αποδέχομαι αυτό καθώς και τις μέχρι τώρα νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης ανεπιφύλακτα, 

γ) δεν έχω καταδικαστεί αμετάκλητα για εσχάτη προδοσία, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, δωροδοκία και δωροληψία, λιποταξία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, για εγκλήματα κατά των ηθών των άρθρων 336-353 Π.Κ., για συκοφαντική δυσφήμιση, για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, για παράβαση του νόμου περί μεσαζόντων, για παράβαση του Δ΄ ψηφίσματος της Ε΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων καθώς και σε στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση και

Δήλωση Συγκατάθεσης:

Με την υπογραφή μου δηλώνω ρητά και χωρίς επιφύλαξη τη συγκατάθεσή μου για την συλλογή, φύλαξη και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων GDPR για τους σκοπούς του άνω σωματείου σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία.

Δηλώνω ότι συμφωνώ με τα παραπάνω